ระบบอินเตอร์เน็ตและระบบงานภายในไม่สามารถใช้งานได้ ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 ด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการปิดปรับปรุงระบบ Blade Server

              ด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะดำเนินการปิดปรับปรุงระบบ Blade Server เพื่อทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกิดการชำรุดเสียหายของระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย ณ ห้อง Data Center ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 17.00-19.00 น. ในระหว่างปรับปรุงระบบ Blade Server จำเป็นต้องหยุดการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตชั่วคราว เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์สำรองทดแทน ซึ่งส่งผลให้การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตและระบบงานภายในไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาดังกล่าว