ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษาจันทรเกษม ชัยนาท จำนวน ๑๐ รายการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษาจันทรเกษม? ชัยนาท จำนวน ๑๐ รายการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น
               ๑. คุณลักษณะเก้าอี้ จำนวน ๑๕๔ ตัว ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บริบูรณ์กิจ 1988 จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔,๖๙๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. คุณลักษณะโต๊ะทำงานเหล็ก ๓ ฟุต จำนวน ๑๕๔ ตัว ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทองแสงไทย (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๕,๐๙๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. คุณลักษณะตู้เสื้อผ้าบานเลื่อน จำนวน ๑๕๔ ตู้ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บิลเลี่ยนแนเฟอร์ไนน์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๙,๑๗๐.๒๐ บาท (ห้าแสนเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. คุณลักษณะเตียงนอนแบบสองชั้น จำนวน ๗๔ หลัง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บิลเลี่ยนแนเฟอร์ไนน์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๐,๕๐๒.๒๐ บาท (สองแสนหกหมื่นห้าร้อยสองบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๕. คุณลักษณะพัดลมตั้งพื้น จำนวน ๘๐ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทองแสงไทย (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๕,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๖. คุณลักษณะตู้ทำน้ำเย็นพร้อมระบบกรองน้ำ จำนวน ๔ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บิลเลี่ยนแนเฟอร์ไนน์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖,๘๒๖.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๗. คุณลักษณะเครื่องปรับอากาศขนาด ๑๔๔๐๐ บีทียู จำนวน ๖ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีแอนด์ เอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๘. คุณลักษณะครุภัณฑ์โต๊ะนั่งอเนกประสงค์ จำนวน ๑๒ ตัว ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บิลเลี่ยนแนเฟอร์ไนน์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓,๓๓๑.๖๐ บาท (แปดหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๙. ทีวี LED สมาร์ท ทีวี ขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๖ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีแอนด์ เอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔,๒๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๑๐. คุณลักษณะกล้องวงจรปิด จำนวน ๑๖ ตัว ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีแอนด์ เอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายราเชนทร์ เหมือนชอบ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม