ประกวดราคาจัดซื้อสิทธิ์การเข้าใช้โปรแกรมการเรียนและทดสอบภาษาอังกฤษ สำนักงานหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จำนวน ๑ งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ ๒๙/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒)

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง  ประกวดราคาจัดซื้อสิทธิ์การเข้าใช้โปรแกรมการเรียนและทดสอบภาษาอังกฤษ สำนักงานหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จำนวน ๑ งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                        เลขที่ ๒๙/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒)

........................................................................................................

๑. ชื่อโครงการ

          โครงการจัดซื้อจัดซื้อสิทธิ์การเข้าใช้โปรแกรมการเรียนและทดสอบภาษาอังกฤษ สำนักงานหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

          จากงบประมาณกันเหลื่อมปีรายได้จากปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วงเงินงบประมาณ จำนวน เงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) นั้น

๓. วันที่กำหนดราคากลาง

          รายงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างเอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e -bidding) โครงการจัดซื้อสิทธิ์การเข้าใช้โปรแกรม การเรียนและทดสอบภาษาอังกฤษ สำนักงานหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

. แหล่งที่มาของราคากลาง

          คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อสิทธิ์การเข้าใช้โปรแกรมการเรียนและทดสอบภาษาอังกฤษสำนักงานหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ ๑๖๓๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

                    ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ      สวัสดิ์นะที        ประธานกรรมการ

                    ๒. นายพิสุทธิ์                        พวงนาค                    กรรมการ

                    ๓. นางสาวพัทธนันท์                รัตนวรเศวต      กรรมการ                                       ๔. นายพงศกร                       สุคนธปฏิมา      กรรมการ

                    ๕. นายวรศักดิ์                       สืบกุศล           กรรมการและเลขานุการ

. รายละเอียดงาน

          ตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๑

 

/๗. คุณสมบัติ...

-๒-

๗. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

            . มีความสามารถตามกฎหมาย

            ๗.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

            ๗.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

            ๗.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

            ๗.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

            ๗.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้.อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

            ๗.๗  เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

          ๗.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

            ๗.๙  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

          ๗.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

          ๗.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

          ๗.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

          ๗.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

       ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด                              

 

 

                                                                                               /ผู้ยื่นข้อเสนอ...

-๓-

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์       ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.. ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                    ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.chandra.ac.th หรือwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๙๔๒-๕๘๐๐ ต่อ ๑๑๓๐ – ๑๑๓๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่          ๑๓   กุมภาพันธ์ พ.. ๒๕๖๑

นายราเชนทร์  เหมือนชอบ

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม