แจ้งนักศึกษาทราบ เรื่องประกาศผลสอบ EXIT EXAM สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

การประกาศผลสอบ EXIT EXAM

ศูนย์ภาษาจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์ 40 คะแนนขึ้นไป
บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

 นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ 40 คะแนนขึ้นไป ขอรับ Certificate ด้วยตนเอง
พร้อมบัตรนักศึกษา ที่ศูนย์ภาษา อาคาร 29 ชั้น 2
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

**นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อในประกาศผลสอบ สามารถสอบถามคะแนนด้วยตนเอง
ที่ศูนย์ภาษา อาคาร 29 ชั้น 2

>>เว็บไซต์งานศูนย์ภาษา