ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาเช่าอุปกรณ์เครือข่าย จัดเก็บ และควบคุมรักษาความปลอดภัย ระยะสัญญา 3 ปี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการประกวดราคาเช่าอุปกรณ์เครือข่าย จัดเก็บ และควบคุมรักษาความปลอดภัย ระยะสัญญา ๓ ปี จำนวน ๑ งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

 

--------------------------------------------------------------------

 

               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์เครือข่าย จัดเก็บ และควบคุมรักษาความปลอดภัย ระยะสัญญา ๓ ปี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์        (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๘/๒๕๖๑    ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาเช่าอุปกรณ์เครือข่าย จัดเก็บ และควบคุมรักษา ความปลอดภัย ระยะสัญญา ๓ ปี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เสนอราคาที่ชนะ       การเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บีดับเบิ้ลยู เทเลคอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 2,540,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

(รองศาสตราจารย์สุมาลี  ไชยศุภรากุล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม