ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการและสำนักงานระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการและสำนักงานระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

------------------------------------------------------

                    ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการและสำนักงานระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)         เลขที่ 26/2561 ลงวันที่ 10 มกราคม 2561 นั้น

                    การเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการและสำนักงานระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท เน็ค สเต๊ป โซลูชั่น จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 15,349,000 .- บาท (สิบห้าล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่     31   มกราคม พ.ศ. 2561