ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการและสำนักงานระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เลขที่ 26/2561

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง  ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการและสำนักงานระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

เลขที่ 26/2561

  1. ชื่อโครงการ

          เช่าคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการและสำนักงานระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

  1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

          งบประมาณรายได้ พ.ศ. 2561 เป็นเงินทั้งสิ้น 15,356,000 บาท (สิบห้าล้านสามแสนห้าหมื่น   หกพันบาทถ้วน) (จัดเช่าผูกพัน 4 ปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564 จากงบกลางเงินรายได้ ปีละ 3,839,000 บาท)

  1. วันที่กำหนดราคากลาง

          รายงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างเอกสารประกวดราคา                 ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) เช่าคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการและสำนักงานระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เป็นเงินทั้งสิ้น 15,356,000 บาท (สิบห้าล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

  1. 4. แหล่งที่มาของราคากลาง

          คณะกรรมการกำหนดราคากลางเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการและสำนักงานระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ที่ 1568/2560 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560

  1. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

          5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร             ประธานกรรมการ

          5.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ หาจัตุรัส                       กรรมการ

          5.3 นายไพโรจน์           สมุทรักษ์                             กรรมการ

          5.4 นายกฤษฎา           พูลยรัตน์                             กรรมการ

          5.5 นายทวิช              บุญสวัสดิ์                             กรรมการ

          5.6 นายวัฒนา            คล้ายนิล                             กรรมการ

          5.7 นายสมพงษ์           มะสะสม                             กรรมการและเลขานุการ 

  1. 6. รายละเอียดงาน

          ตามเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ 1.1

 

 

/7. คุณสมบัติ...

 

2

  1. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

          7.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

           7.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

           7.7  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

         7.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

           7.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

            7.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

           7.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

            7.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

            7.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

         7.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาเช่า ในวงเงินไม่น้อยกว่า 7,678,000 บาท (เจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ

            ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

                   (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

                  (2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

/ทั้งนี้.....

                                                          3

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่       จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

        7.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

         7.12 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

          7.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

       7.14 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด                              

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์        ในวันที่ 29 มกราคม 2561ระหว่างเวลา08.30 น. ถึง 16.30 น.

        ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

         ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.chandra.ac.th หรือwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-942-5800 ต่อ 1130 – 1132 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่  10     มกราคม พ.ศ. 2561