ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการอาคาร คณะเกษตรและชีวภาพ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการอาคารคณะเกษตรและชีวภาพ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๐/๒๕๖๑    ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น

               จ้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการอาคารคณะเกษตรและชีวภาพ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๗,๙๘๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่     ๘    มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม