ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการอาคารคณะเกษตรและชีวภาพ จำนวน ๑ งาน

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้มีโครงการจ้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการอาคารคณะเกษตรและชีวภาพ จำนวน ๑ งาน ของคณะเกษตรและชีวภาพ   โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด  คือ บริษัท ออมทอง อินเตอร์เทรด จำกัด ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น เนื่องจาก ข้อมูลผิดพลาด

                   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

                  

ประกาศ ณ วันที่   ๕    มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม