ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และหอประชุม ระยะที่ 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการประกวดราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และหอประชุม ระยะที่ ๒ จำนวน ๑ งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

--------------------------------------------------------------------

 

               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และหอประชุม ระยะที่ ๒ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗      จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และหอประชุม ระยะที่ ๒ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่   บริษัท แอ็ดว้านซ์ เทคโนโลยี คอนแทรคติ้ง จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 58,900,000.00 บาท   (ห้าสิบแปดล้านเก้าแสนบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๖  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

(รองศาสตราจารย์สุมาลี  ไชยศุภรากุล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม