ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับทดลองทางการเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับทดลองทางการเกษตร

โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย จำนวน ๑ งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

--------------------------------------------------------------------

 

                   ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับทดลองทางการเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์           (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 09/2561 (ครั้งที่ ๓) ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗      จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับทดลองทางการเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เสนอราคาที่ชนะ   การเสนอราคา ได้แก่ บริษัท จีเนียส ไซเอนซ์ จำกัด เป็นเงิน 3,509,099.00 บาท (สามล้านห้าแสนเก้าพันเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

(รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม