ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษา จันทรเกษม– ชัยนาท จำนวน 10 รายการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษา

จันทรเกษม– ชัยนาท  จำนวน ๑๐ รายการ จำนวน ๑ งาน

 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                        เลขที่ ๒๗/๒๕๖๑

........................................................................................................

๑. ชื่อโครงการ

          โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษาจันทรเกษม– ชัยนาท จำนวน
๑๐ รายการ จำนวน ๑ งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

          จากงบประมาณกันเหลื่อมปีรายได้จากปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วงเงินงบประมาณ ๒,๗๔๓,๘๐๐. บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)นั้น

 ๓. วันที่กำหนดราคากลาง

          รายงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างเอกสารประกวดราคา                  ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e -bidding) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษาจันทรเกษม– ชัยนาท จำนวน ๑๐ รายการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำนวน ๒,๗๔๓,๘๐๐. บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

. แหล่งที่มาของราคากลาง

           คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษาจันทรเกษม– ชัยนาท จำนวน ๑๐ รายการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ ๑๔๕๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

                   ๑. นายวิจิตร               จารุโณประถัมภ์            ประธานกรรมการ

                   ๒. นายวริทธินันท์         น้อยเอี่ยม                  กรรมการ

                   ๓. นางสาวสุภาพร         วงษ์พวง                    กรรมการ

                   ๔. นายติณณ์               วิไลขำ                      กรรมการ

                   ๕. นายวรศักดิ์             สืบกุศล                     กรรมการและเลขานุการ

. รายละเอียดงาน

          ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๑

 

 

/๗. คุณสมบัติ...

-๒-

๗. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

           . มีความสามารถตามกฎหมาย

           ๗.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

           ๗.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

           ๗.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

           ๗.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

           ๗.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้.อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

              ๗.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

          ๗.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

            ๗.๙   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

         ๗.๑๐  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

         ๗.๑๑  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

         ๗.๑๒  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

         ๗.๑๓  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

         ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด                              

 

 

                                                                                             /ผู้ยื่นข้อเสนอ...

-๓-

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์        ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                   ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.chandra.ac.th หรือwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๙๔๒-๕๘๐๐ ต่อ ๑๑๓๐ – ๑๑๓๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๖ ธันวาคม  พ.. ๒๕๖๐

 

(นายราเชนทร์  เหมือนชอบ)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม