ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย จำนวน 7 รายการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย จำนวน 7 รายการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ 25/2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.ชื่อโครงการ

          จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย จำนวน 7 รายการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม จำนวน 1 งาน

 

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

          เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

          - วงเงินงบประมาณราคากลางในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จำนวนเงินทั้งสิ้น 4,788,000.00 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  

 

3.วันที่กำหนดราคากลาง

          วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560

 

4.แหล่งที่มาของราคากลาง

           คณะกรรมการกำหนดร่างเอกสาร (terms of Reference: TOR) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ 1154/2560 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560

 

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

          5.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก  เทียนบูชา        ประธานกรรมการ

          5.2  นายอำนาจ         ภักดีโต                    กรรมการ

          5.3  นายสันติธรรม       โชติประทุม                กรรมการ

          5.4  นางสาวกัลยกร      วงศ์รักษ์                    กรรมการ

          5.5  นางสาวอภิญญา     อิทธิเวชชัย                 กรรมการ

          5.6  นายวัฒนา           คล้ายนิล                   กรรมการ

          5.7  นางสาวพัชรี        สำเภาทอง                กรรมการและเลขานุการ

 

 

- 2 -

6.รายละเอียดงาน

          6.1 ตุ้มน้ำหนักสอบเทียบ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 4 ชุด วงเงินงบประมาณ 88,000.00 บาท

          6.2 สายพานลำเลียง ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 2 ชิ้น วงเงินงบประมาณ 700,000.00 บาท

          6.3 ห้องเย็นแบบสำเร็จ ขนาดไม่ต่ำกว่า 4 x 6 x 3 เมตร ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 650,000.00 บาท

          6.4 เครื่องล้างทำความสะอาดผัก และผลไม้  ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 2 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 2,500,000.00 บาท

          6.5 เครื่องชั่งดิจิตอล ขนาด 2,000 กก. ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท     2 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 50,000.00 บาท

          6.6 เครื่องปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ด้วยความร้อน ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 2 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 400,000.00 บาท

          6.7 เครื่องปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ ระบบสูญญากาศ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 400,000.00 บาท

 

7.ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

7.1  มีความสามารถตามกฎหมาย

         7.2  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

         7.3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

         7.4  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ           ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

         7.5  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

         7.6  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

         7.7  เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

7.8  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

 

- 3 -

7.9  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

         7.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

         7.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (
Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

         7.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

         7.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

 

         ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

         ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chandra.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-942-6800 ต่อ 1130 – 1132 ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 6 ธันวาคม พ.. 2560

 

 

(รองศาสตราย์สุมาลี  ไชยศุภรากุล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม