ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย จำนวน 40 รายการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย จำนวน ๔๐ รายการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน ๑ งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

--------------------------------------------------------------------

 

               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย จำนวน ๔๐ รายการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗      จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย     จำนวน ๔๐ รายการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    (e-bidding) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา จำนวน ๓๓ รายการ ได้แก่

               ๑. ตู้เย็น ๓ ประตู ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน ๔ เครื่อง ผู้เสนอราคา   ที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๙,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น        ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. ตู้เย็น ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน ๑ ตู้ ผู้เสนอราคาที่ชนะ   การเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๖๑๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันหกร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง              ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำยิ่งยวดสำหรับห้องปฏิบัติการ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๙,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)          รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๔. ตู้ปฏิบัติการปลอดเชื้อ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน ๒ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙๙,๗๘๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

- ๒ -

               ๕. เครื่องอบลมร้อน Hot air oven ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน ๕ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๘,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๖. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไอน้ำ Autoclave ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน ๒ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕๖,๙๘๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๗. เครื่องเขย่าสาร ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด     เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒,๕๙๕.๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๘. เครื่องชั่งทศนิยม ๔ ตำแหน่ง ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน ๔ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๗,๕๘๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๙. เครื่องชั่งทศนิยม ๒ ตำแหน่ง ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน ๘ เครื่อง   ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๕,๗๑๒.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๑๐. เครื่อง PH meter แบบตั้งโต๊ะ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน ๓ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๗,๕๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๑๑. โต๊ะปฏิบัติการกลาง ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน ๑ ชุด        ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง    ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๑๒. ชั้นสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

- ๓ -

               ๑๓. ตู้ดูดควันพิษ ๑.๕ เมตร พร้อมชุดกำจัดไอกรด ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน ๓ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนู      แฟคเจอริ่ง จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖๓,๙๘๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อย     แปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๑๔. กล้องสเตอริโอ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน ๑ ตัว ผู้เสนอราคา   ที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๘๔๕.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๑๕. กล้องจุลทรรศน์ ชนิด ๓ ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน ๓ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓๔,๗๖๙.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พัน   เจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๑๖. เตาไฟฟ้า (Hotplate) ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน ๔ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒,๐๒๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสองพันยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง   ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๑๗. โต๊ะคัดสแตนเลส ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน ๓ ตัว ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด    เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗,๕๐๘.๐๐ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น        ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๑๘. เครื่องกลั่นน้ำชนิดสองขั้นตอน ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๘,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๑๙. เครื่องสเปคโตโฟโตมิเตอร์ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒๐. เตาเผาอุณหภูมิสูง ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน ๒ เครื่อง     ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๓,๖๘๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

- ๔ -

               ๒๑. โถดูดความชื้น ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน ๓ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๙๕๒.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น       ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒๒. เครื่องนับจำนวนจุลินทรีย์ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน ๒ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๘,๐๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง       ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒๓. เครื่องผสมสารละลาย ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน ๒ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๖,๘๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น       ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒๔. ตู้บ่มเพาะเชื้อ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๗,๔๗๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒๕. ตู้บ่มเพาะเชื้อชนิดอุณหภูมิต่ำ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๘,๕๓๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒๖. ตู้เลี้ยงชนิดควบคุมปัจจัย ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๖,๖๔๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒๗. เครื่องตีบดผสมตัวอย่าง ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน ๑ เครื่อง      ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๖,๒๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒๘. เครื่องปั่นตะกอนความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน ๒ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๕,๒๔๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)        รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

- ๕ -

               ๒๙. อ่างน้ำร้อนอุ่นสารพร้อมเขย่า ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๘,๗๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓๐. เครื่องคัดขนาดชนิดรูตะแกรง ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ชัชรีย์ โฮลดิ้ง จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓๑. เครื่องวิเคราะห์โปรตีน ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๙๖,๙๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓๒. เครื่องวิเคราะห์ไขมัน ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๘๗,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ   ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓๓. เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๙๖,๓๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ วันที่  ๖  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม