ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารการศึกษา โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย จำนวน 2 รายการ ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 24/2561

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารการศึกษา

โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย จำนวน 2 รายการ

ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท จำนวน 1 งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ 24/2561

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารการศึกษาโครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยจำนวน 2 รายการ ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท  จำนวน 1 งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 19/2561 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นั้น

          งานบริการก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารโรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ อาหาร หรือพืชผล 72.12.10.02) จำนวน 1 งาน (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆค่าขนส่งค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

         

 

ประกาศ  ณ  วันที่   4   ธันวาคม พ.. 2560

 

 

                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร  ถาวรอธิวาสน์)

                   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท