ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 17/2561

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 17/2561

 

  1. ชื่อโครงการ

          จัดซื้อวัสดุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย      ราชภัฏจันทรเกษม จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     (e-bidding)

  1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

          จากงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ วงเงินงบประมาณ 6,560,000 บาท (หกล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

  1. วันที่กำหนดราคากลาง

          รายงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างเอกสารประกวดราคาทางเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) จัดซื้อวัสดุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ราคากลาง 6,560,000 บาท (หกล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

  1. แหล่งที่มาของราคากลาง

          คณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างเอกสารประกวดราคาทางเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) จัดซื้อวัสดุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1301/2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 

  1. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

          5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก       เทียนบูชา        ประธานกรรมการ

          5.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิธาน      ไพโรจน์           กรรมการ

          5.3 นายบุญชัย                      ลาภศรีสวัสดิ์     กรรมการ        

          5.4 นายสิทธิศักดิ์                   ใจหลัก            กรรมการ

          5.5 นายสมพงษ์                     มะสะสม          กรรมการแลเลขานุการ

 

/6. รายละเอียด...

                                                -2-     

  1. รายละเอียดงาน

          ตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ 1.1

  1. ผู้ยื่นเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

          7.1 มีความสามารถตามกฏหมาย

          7.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

          7.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

          7.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

          7.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

          7.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

          7.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

          7.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

          7.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

          7.10 ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

          7.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

          7.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

          7.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

 

 

/ผู้ยื่น...

 

                                                -3-

          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ .................................................... ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chandra.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2942-5800 ต่อ 1130 - 1132 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ  ณ  วันที่        4        ธันวาคม พ.. 2560