ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย จำนวน 1 ระบบ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ 23/2561

--------------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1.ชื่อโครงการ

          จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

          เงินงบประมาณแผ่นดินปี 2561 จำนวนเงิน 2,250,000.00 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

3.วันที่กำหนดราคากลาง

          รายงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 กำหนดราคากลางจำนวน 2,250,000.00 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

4.แหล่งที่มาของราคากลาง

           จากการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม          ที่ 1106/2560 ลงวันที่ 1 กันยายน 2560

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

          5.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวินทร์    ไชยสิทธิพร       ประธานกรรมการ

          5.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐา   อ่อนศิริ           กรรมการ

          5.3  นางสาวสุดารัตน์               จอมคำสิงห์      กรรมการและเลขานุการ

6.รายละเอียดงาน

          ตามเอกสารการประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย จำนวน 1 ระบบ ข้อ 1.1

  1. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

         7.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

          7.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ

- 2 -

          7.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

          7.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

          7.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด

7.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของมหาวิทยาลัย   ราชภัฏจันทรเกษม

7.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

7.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมแนบเอกสารแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP ณ วันยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

7.9 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาซื้อในวงเงิน   ไม่น้อยกว่า 1,125,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น        ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ  และผลงานต้องไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศ พร้อมแนบหนังสือรับรองผลงานดังกล่าว

          กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30. ถึง 16.30 .

          ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคาได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์  ในระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chandra.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-942-6800 ต่อ 1130 ถึง 1132 ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ ณ วันที่  27 พฤศจิกายน พ.. 2560

 

(นายราเชนทร์ เหมือนชอบ)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม