จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอน ของนักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ ๒๒/๒๕๖๑

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอน ของนักศึกษาด้านสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๒๒/๒๕๖๑

๑. ชื่อโครงการ

          จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอน ของนักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

          จากงบประมาณเงินแผ่นดิน ปี ๒๕๖๑ วงเงิน ๑,๒๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสน     แปดหมื่นบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง

          รายงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอน     ของนักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ กำหนดราคากลาง   จำนวน ๑,๒๗๙,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

. แหล่งที่มาของราคากลาง

          คณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอน ของนักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน          ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ ๑๑๐๗/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

          ๕.๑ นายธงชัย             เหลืองทอง                 ประธานกรรมการ

          ๕.๒ นายฐปนนท์                    อ่อนศรี                     กรรมการ

          ๕.๓ นางศุภวรรณ         เบกา เปเรซ                กรรมการและเลขานุการ

. รายละเอียดงาน

          ตามเอกสารการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๑

 

/๗. คุณสมบัติ….

 

 

 

 

 

-๒-

๗. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

          ๗.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

          ๗.๒ ผู้ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

          ๗.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

          ๗.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ

ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

          ๗.๕ ไม่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

          ๗.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

          ๗.๗ นิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

          ๗.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

          ๗.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

          ๗.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

          ๗.๑๑   ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

          ๗.๑๒   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี

รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

          ๗.๑๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด  

          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่..............................................ระหว่างเวลา................................น. ถึง................................ น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ผู้สนใจ...

 

                                                  -๓-

          ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.chandra.ac.th หรือww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๙๔๒-๕๘๐๐ ต่อ ๑๑๓๐ – ๑๑๓๒ ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔  พฤศจิกายน พ.. ๒๕๖๐