ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ซว.๑/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  นั้น

          การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน  ๒  รายการ มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ดังนี้

๑. จัดซื้อชุดครุภัณฑ์การพัฒนาวัสดุก่อสร้างอาคารเพื่อการประหยัดพลังงานสำหรับประเทศไทย แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท ทรีนีตี้ อินสตรูเม้นท์ จำกัด  เสนอราคาไม่เกินราคากลางและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

๒. จัดซื้อชุดครุภัณฑ์การสร้างเครื่องทดสอบแรงอัดสามแกน  แบบความเครียดต่ำด้วยเบนเดอร์อิลิเมนต์สำหรับดินเหนียว  แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท แอนทรอนิค จำกัด เสนอราคาไม่เกินราคากลางและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๙,๙๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าจากราคากลาง ๕,๑๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)