ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) และ ร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย จำนวน 1 ระบบ

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย จำนวน 1 ระบบ

 

 

 1. ความเป็นมา

                                ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้อนุมัติเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2561 เพื่อจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย จำนวน 1 ระบบ สำหรับนักศึกษาและผู้ทำวิจัย ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษาจะต้องมีการทำปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ เพื่อให้สำเร็จการศึกษา รวมถึง อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการจัดหาครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 

 1. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย จำนวน 1 ระบบ ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2561 วงเงินงบประมาณและราคากลาง 2,250,000.- บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามหลักเกณฑ์ การกำหนดราคากลางของทางราชการ และตามการใช้งานเทคโนโลยีในปัจจุบัน

 

 1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ

3.3    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

3.4   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด

     3.6   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

     3.7   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

     3.8   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม           ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมแนบเอกสารแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP ณ วันยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

     3.9   คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง        ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับเป็นเงินก็ได้

 

 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ดังเอกสารแนบเอกสารประกวดราคา1.1)

 

 1. 5. ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

 

 1. 6. วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง

                 วงเงินงบประมาณและราคากลาง 2,250,000.- บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

 

 1. 7. สถานที่ติดต่อ

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ 39/1     ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์   ที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 0-2942-6800 ต่อ 1130 - 1132

โทรสาร 0-2513-9735

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Bidding :  e – bidding

จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย จำนวน 1 ระบบ            

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่                     .

                                 ลงวันที่

 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ามหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :  e – bidding ) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ 39/1 ถนน รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

 

 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา

          1.1 รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

          1.2 แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

          1.3 แบบสัญญาซื้อขาย

          1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน

                   (1) หลักประกันการเสนอราคา

                   (2) หลักประกันสัญญา

          1.5 บทนิยาม

                   (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

                    (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

          1.6 แบบบัญชีเอกสาร

                   (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

                   (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

                       

 1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

               2.1   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

               2.2   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ

2.3   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

2.4   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.5    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด

    

     2.6   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

     2.7   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

     2.8   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม           ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมแนบเอกสารแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP ณ วันยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2.9   ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาซื้อในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,125,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ  และผลงานต้องไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศ พร้อมแนบหนังสือรับรองผลงานดังกล่าว

 1.  หลักฐานการเสนอราคา

          ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ

              3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

                   (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

                             (ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล
 บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                             (บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                   (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน
 (1)

                   (3)  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือสำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

                   (4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.6  (1)

 

 

          3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

                   (1)  หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด  ในกรณีที่ผู้เสนอราคา   มอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

                   (2)  หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 1.4 (1)

                   (3)  สำเนาหนังสือรับรองผลงาน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                   (4)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.6 (2)

 

 1. การเสนอราคา

          4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)        

          4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องโดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ มหาวิทยาลัย ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

          4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

                   4.4  ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

4.5 ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ

ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

          4.6  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ……................................………… ระหว่างเวลา …..08.30……. ถึง……..16.30…….

          เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

          คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.5 (1)      ณ วันประกาศประมูลจ้างระบบด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 

          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว

          ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สุด

          ในกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้มหาวิทยาลัยมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้

          คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคา  เพื่อให้การประกวดราคาเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

          4.7  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้

            (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

            (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ 2,250,000.- บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

            (3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย     ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

                       (4)   ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่กําหนด

                       (5)   ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา

                      (6)    ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

 

 1. หลักประกันการเสนอราคา

          - ไม่มี -

 

 1. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

          6.1   ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสิน โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม

          6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา         ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์             ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการดำเนินการประกวดจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น

เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ   ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ ต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น

          6.3  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

                   (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย

                   (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

                   (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น     

          6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการประกวดราคา หรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

          6.5  มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อ ในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่ เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสาร อันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

          ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยจะให้ผู้เสนอราคานั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามการประกวดราคาซื้อโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์      หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

          6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 มหาวิทยาลัยมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว  และมหาวิทยาลัยจะพิจารณา ลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

 

 1. การทำสัญญาซื้อขาย

          ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.3  กับมหาวิทยาลัยภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าพัสดุที่ประกวดราคาซื้อโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้   ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

          7.1  เงินสด

          7.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น

ไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

          7.3  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ำประกัน  ดังระบุใน ข้อ 1.4 (2)

          7.4  หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุ ในข้อ1.4 (2)

          7.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย

          หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

 

 1. การจ่ายเงินค่าพัสดุ

มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินค่าพัสดุเป็นรายงวด จำนวน 1 งวด (100 %) เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว

 

 1. อัตราค่าปรับ

          ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อวันแต่ไม่ต่ำกว่าวันละ  100  บาท 

 

 1. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

          ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อ ตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

 

 1. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

          11.1  เงินค่าจ้างสำหรับงานซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณแผ่นดินปี 2561  โดยมีเงื่อนไขว่า  การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมแล้วเท่านั้น

          11.2 เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อตาม               การประกวดราคาซื้อโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานซื้อดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนดผู้เสนอราคาซึ่งเป็น          ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

                   (1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

                   (2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ  พาณิชยนาวีให้ บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น

                   (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

          11.3   ผู้เสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อมหาวิทยาลัยแล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 4.5 (3) (4) และ (5)  มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

 

          11.4   ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่           ทางราชการ กำหนดดังระบุไว้ใน  ข้อ 7   มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น         ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

          11.5  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)     

 

 1. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการส่งมอบพัสดุ ผู้ขายพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้ โดยเคร่งครัด

 

                   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดลักษณะคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กระทรวง         :  กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน        :  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

แผนงาน          :  พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต           :  ผู้สำเร็จการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

รายการ

จำนวน

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย

รวมงบประมาณ

1.ครุภัณฑ์ด้านการศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยมากกว่า 1 ล้านบาท

(5)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1 ระบบ

1

ระบบ

2,250,000

2,250,000

1. เหตุผลความจำเป็นในการขอตั้งครุภัณฑ์

     โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์สถิติ (Statistical Package for the Social Science for Windows : SPSS) ที่มีลิขสิทธิ์ มีความจำเป็นเป็นอย่างมากสำหรับนักศึกษาและผู้ทำวิจัย เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัย ในส่วนของอาจารย์ก็สามารถนำโปรแกรมสำเร็จรูปนี้ใช้ในการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนวิชาวิจัยตามศาสตร์ หรือสาขาของตนเอง เช่น การวิจัยทางธุรกิจ การวิจัยทางการศึกษา เป็นต้น รวมทั้งนักศึกษาไม่ว่าจะระดับปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษาจะต้องมีการทำปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ เพื่อให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการใช้โปรแกรม SPSS วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยก็ยังมีการจัดสรรทุนวิจัยให้แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเป็นประจำทุกปี โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ปีละไม่ต่ำกว่า 100 เรื่อง นอกจากนี้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ที่ถูกลิขสิทธิ์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการทางวิชาการ ด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติแก่อาจารย์และผู้ที่สนใจทั่วไปดังนั้น จึงมีความจำเป็นจะต้องมีโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์สถิติ SPSS ที่ถูกกฎหมาย ทั้งสำหรับการเรียนการสอนและสำหรับการวิจัยของคณาจารย์

     คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและอุปกรณ์ เนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนามีภาระกิจหลักคือสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์บุคลากรและนักศึกษาทำวิจัยอย่างมีคุณภาพรวมทั้งภารกิจอื่น ๆ ตามพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะของบุคลากรมีจำนวนจำกัดสำหรับแต่ละบุคคล และเนื่องจากจัดซื้อเป็นเวลานานแล้วทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไม่ดีเท่าที่ควร รวมทั้งสถาบันวิจัยและพัฒนามีผู้มาติดต่อประสานงานที่จำเป็นจะต้องมีคอมพิวเตอร์รองรับเป็นจำนวนมาก เช่น การส่งข้อมูลการวิจัยที่จะต้องผ่านระบบ NRMS ระบบ DRMS ระบบ MIS การลงทะเบียนภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ฯลฯ ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องมีการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับระบบงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา

    คอมพิวเตอร์พกพา การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา นอกจากจะให้บริการอาจารย์บุคลากร นักศึกษา หรือบุคคลภายนอกที่มาติดต่อประสานงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาแล้ว  นอกจากนั้น ภารกิจที่สำคัญคือการให้ความรู้แก่อาจารย์และบุคลากรในด้านการวิจัย การลงชุมชนเพื่อให้บริการวิชาการ ซึ่งในบางครั้งการจัดอบรมให้ความรู้จะต้องเดินทางไปนอกสถานที่ โดยคอมพิวเตอร์พกพาที่สถาบันวิจัยและพัฒนามีอยู่เพียง 1 เครื่อง และได้จัดซื้อมาเป็นเวลานานแล้วทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไม่ดีเท่าที่ควร จึงมีความจำเป็นจะต้องจัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา เพื่อความสะดวกในการทำงานนอกสถานที่ และเพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนามีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

   เครื่องถ่ายเอกสาร เนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มีคณะกรรมการดำเนินงานหลายชุด มีการจัดประชุม การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการบ่อยครั้ง ซึ่งจะต้องมีการทำเอกสารประกอบการประชุมเป็นจำนวนมาก รวมทั้งการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย รายงานความก้าวหน้า รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ วารสารจันทรเกษมสาร ฯลฯ จะต้องมีการจัดทำเอกสารเป็นจำนวนมากและบ่อยครั้ง ซึ่งเครื่องถ่ายเอกสารที่สถาบันวิจัยและพัฒนามีอยู่ 1 เครื่อง

และได้จัดซื้อมาเป็นเวลานานแล้วทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องถ่ายเอกสารที่มีอยู่ไม่ดีเท่าที่ควร จึงมีความจำเป็นจะต้องจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อรองรับการดำเนินงานตามภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

2. รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์

 1. โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์สถิติ SPSS จำนวน 1 โปรแกรม ราคา 1,756,400 บาท

        1.1 โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์สถิติ แพคเกจ Standard Edition (Statistical Package for the Social Science for Windows : SPSS) IBM Standard Edition Authorized User License + SW Subscription and Support 12 Months  จำนวน 33 License  ประกอบด้วย

             Standard Edition      

              1. SPSS Base

              2. SPSS Advanced Statistics

              3. SPSS Regression

              4. SPSS Custom Tables

   

        1.2 โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์สถิติ แพคเกจ Premium Edition (Statistical Package for the Social Science for Windows : SPSS) IBM Premium Edition Authorized User License + SW Subscriptions and Support 12 Months  จำนวน 2 License ประกอบด้วย

             Premium Edition

              1. SPSS Base

              2. SPSS Advanced Statistics

              3. SPSS Regression

              4. SPSS Custom Tables

              5. SPSS Data Preparation

              6. SPSS Missing Values

              7. SPSS Decision Trees

              8. SPSS Forecasting

              9. SPSS Categories

              10. SPSS Complex Sample

              11. SPSS Conjoint

              12. SPSS Direct Marketing

              13. SPSS AMOS

              14. SPSS Exact Tests

              15. SPSS Bootstrapping

              16. SPSS Neural Networks

เงื่อนไขการส่งมอบ 

1. การส่งมอบ ผู้ขายต้องส่งมอบโปรแกรม ตามข้อ 1.1 และ 1.2 เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเมื่อวันส่งมอบงาน

2. ต้องมีการฝึกอบรมการติดตั้งชุดโปรแกรม SPSS ตามข้อ 1.1 และ 1.2 ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 คน พร้อมคู่มือการติดตั้ง ภาษาไทยและภาอังกฤษจำนวนอย่างน้อย 2 ชุด  

        3. กรณีมีการปรับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการติดตั้งโปรแกรม ผู้เสนอราคายินยอมดำเนินการติดตั้งโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง            

        4. โปรแกรมตามข้อ 1.1 และ 1.2 ต้องเป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์แบบใช้งานได้ตลอดไป (Perpetual License) บนระบบปฏิบัติการ Windows

    2. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 35,000 บาท รวมเป็นเงิน 140,000 บาท

หน่วยประมวลผลกลางแบบ Core i5

ความเร็วในการประมวลผลสูงสุดไม่น้อยกว่า 3.2 GHz

มี GPU เป็นแบบ nVidia Quadro K600 AMD FirePro 2270 AMD หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

หน่วยความจำหลักไม่น้อยกว่า 8GB

หน่วยจัดเก็บข้อมูล ฮาร์ดดิสก์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 TB

หน้าจอแสดงผลแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว

ความละเอียดหน้าจอไม่น้อยกว่า 1920x1080 พิกเซล

ส่วนเชื่อมต่อเครือข่าย ความเร็ว 10/100/1000Mbps

มีพอร์ตเชื่อมต่อ HDMI, USB 3.0

 

 

 

    3. คอมพิวเตอร์พกพา (Note Book) จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 34,900 บาท รวมเป็นเงิน 139,600 บาท

หน่วยประมวลผลกลางแบบ Intel Core I7-7700HQ หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

หน่วยความจำหลักไม่น้อยกว่า 8GB แบบ DDR4

หน่วยจัดเก็บข้อมูล ฮาร์ดดิสก์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 TB

มี GPU เป็นแบบ NVIDIA GeForce GTX1050 (4GB GDDR5) หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

หน้าจอแสดงผลแบบ LED แบบด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า 15.6 นิ้ว ความละเอียดหน้าจอไม่น้อยกว่า 1920x1080 พิกเซล Full HD

แบตเตอรี่ แบบ 4 เซล ลิเธียม – ไอออน

ระบบปฏิบัติการ แบบ Windows 10 Home ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

รับประกันไม่น้อยกว่า  2 ปี

 

    4. เครื่องถ่ายเอกสาร ถ่ายไม่น้อยกว่า 50 แผ่น/นาที จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 214,000 บาท

เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังส์ชั่นทำหน้าที่  Copier, Printer, Scanner, Fax (optional)

ผงหมึกแห้งชนิด Mono component ไม่ต้องเปลี่ยนผงแม่เหล็ก

รองรับงานได้สูงสุดไม่น้อยกว่าเดือนละ 250,000 แผ่น

ความเร็วในการถ่ายเอกสารขาวดำไม่น้อยกว่า 50 แผ่น (A4) ต่อนาที ความละเอียดถ่ายเอกสาร 600x600 dpi

ถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ A6 ถึง A3 & Banner Print of 1,200mm

ความเร็วหน่วยประมวลผล T1024 (Dual Core) 1.2GHz หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า

ความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi; 4,800 x 1,200 dpi level

ชุดป้อนต้นฉบับอ่านครั้งเดียวพร้อมกัน 2 หน้าอัตโนมัติ  (Dual Scanning)

ใช้เวลาในการอุ่นเครื่องสูงสุดไม่เกิน 20 วินาที, ความเร็วแผ่นแรกไม่เกิน 3.9 วินาที

ตั้งจำนวนการถ่ายต่อเนื่องได้ 1 – 999 สำเนา

หน่วยความจำมาตรฐาน (Memory) ในเครื่อง ไม่น้อยกว่า 4GB Ram + SSD 8GB (Standard) / HDD 320GB (Standard)

ถาดบรรจุกระดาษ 2 ถาดๆละไม่น้อยกว่า 500 แผ่น สูงสุด 4 ถาด พร้อมช่องป้อนป้อนมือต่างหากอีกไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

Banner Print ยาวสูงสุดไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร

จอภาพสีแสดงคำสั่งแบบสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว แบบ Color Touch LCD Panel หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

อัตราส่วนการถ่ายย่อ -ขยาย เลนส์ซูมไม่น้อยกว่า 25% - 400% (1% per Step) พร้อมย่อไม่น้อยกว่า 7 ระดับ ขยายไม่น้อยกว่า 5 ระดับ

สามารถย่อ -ขยาย (XY Zoom) เฉพาะแนวตั้งหรือแนวนอนได้

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------