ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2 รายการ

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

--------------------------------------

               คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

              กิจกรรมที่ ๑  รายการชุดครุภัณฑ์การพัฒนาวัสดุก่อสร้างอาคารเพื่อการประหยัดพลังงานสำหรับประเทศไทย แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด วงเงินราคากลาง ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

              กิจกรรมที่ ๒  รายการชุดครุภัณฑ์การสร้างเครื่องทดสอบแรงอัดสามแกนแบบความเครียดต่ำด้วยเบนเดอร์อิลิเมนต์สำหรับดินเหนียวกรุงเทพมหานคร   แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร   จังหวัดกรุงเทพมหานคร     จำนวน ๑ ชุด  วงเงินราคากลาง ๖๑๕,๐๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sci.chandra.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th # โครงการ 60117073954