ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย จำนวน 40 รายการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 1 งาน เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ ภายใน 3 วัน (ตั้งแต่วันที่ 7 - 11 พฤศจิกายน 2560) (ครั้งที่ 3)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย จำนวน 40 รายการ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 1 งาน เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ ภายใน 3 วัน (ตั้งแต่วันที่ 7 - 10 พฤศจิกายน 2560)

(ครั้งที่ 3)

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย จำนวน 40 รายการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 1 งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

 1. ความเป็นมา

            มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีนโยบายจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย จำนวน 40 รายการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 1 งาน จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวนเงินทั้งสิ้น 21,158,000.00 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่น   แปดพันบาทถ้วน) ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ    บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 

 1. วัตถุประสงค์

            เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยเน้นการผลิตผัก ผลไม้ที่มี   ความปลอดภัยก้าวหน้าและมีมาตรฐาน

 

 1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

                 3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

                 3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                 3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม                         3.4      ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                 3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด             

                 3.6 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของมหาวิทยาลัย

                 3.7 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                 3.8 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                 3.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า

ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

 1. รายละเอียดโครงการ

                   จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย จำนวน 40 รายการ ประกอบด้วย

                   (1) ตู้เย็น 3 ประตู ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 4 เครื่อง เป็นเงิน 160,000.00 บาท

                   (2) ตู้เย็น ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 ตู้ เป็นเงิน 25,000.00 บาท

                   (3) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำยิ่งยวดสำหรับห้องปฏิบัติการ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง เป็นเงิน 450,000.00 บาท

                   (4) ตู้ปฏิบัติการปลอดเชื้อ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 2 เครื่อง เป็นเงิน 700,000.00 บาท

                   (5) เครื่องอบลมร้อน Hot air oven ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท            5 เครื่อง เป็นเงิน 440,000.00 บาท

                   (6) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไอน้ำ Autoclave ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท           2 เครื่อง เป็นเงิน 660,000.00 บาท

                   (7) เครื่องเขย่าสาร ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง เป็นเงิน 63,000.00 บาท

                   (8) เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 4 เครื่อง เป็นเงิน 208,000.00 บาท

                   (9) เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 8 เครื่อง เป็นเงิน 216,000.00 บาท

                   (10) เครื่อง PH meter แบบตั้งโต๊ะ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 3 เครื่อง เป็นเงิน 108,000.00 บาท

                   (11) โต๊ะปฏิบัติการกลาง ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 ชุด       เป็นเงิน 90,000.00 บาท

                   (12) ชั้นสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 ชุด เป็นเงิน 26,000.00 บาท

                   (13) ตู้ดูดควันพิษ 1.5 เมตร พร้อมชุดกำจัดไอกรด ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 3 เครื่อง เป็นเงิน          1,050,000.00 บาท

                   (14) กล้องสเตอริโอ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 ตัว เป็นเงิน 36,000.00 บาท

                   (15) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 3 เครื่อง เป็นเงิน 735,000.00 บาท

                   (16) เตาไฟฟ้า (Hotplate) ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 4 เครื่องเป็นเงิน 140,000.00 บาท

                   (17) สายพานลำเลียง ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 2 ชิ้น เป็นเงิน 700,000.00 บาท

                   (18) โต๊ะคัดสแตนเลส ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 3 ตัว เป็นเงิน 270,000.00 บาท

                   (19) เครื่องชั่งดิจิตอล ขนาด 2,000 กก. ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 2 เครื่อง เป็นเงิน 50,000.00 บาท

                   (20) เครื่องปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ด้วยความร้อน ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 2 เครื่อง เป็นเงิน 400,000.00 บาท

                   (21) ห้องเย็นแบบสำเร็จ ขนาดไม่ต่ำกว่า 4 x 6 x 3 เมตร ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 ชุด เป็นเงิน 650,000.00 บาท

                   (22) เครื่องปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ ระบบสูญญากาศ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง เป็นเงิน 400,000.00 บาท

                   (23) เครื่องกลั่นน้ำชนิดสองขั้นตอน ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง เป็นเงิน 130,000.00 บาท

                   (24) ตุ้มน้ำหนักสอบเทียบ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 4 ชุด     เป็นเงิน 88,000.00 บาท

                   (25) เครื่องสเปคโตโฟโตมิเตอร์ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง เป็นเงิน 750,000.00 บาท

                   (26) เตาเผาอุณหภูมิสูง ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 2 เครื่อง     เป็นเงิน 460,000.00 บาท

                   (27) โถดูดความชื้น ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 3 เครื่อง เป็นเงิน 36,000.00 บาท

                   (28) เครื่องนับจำนวนจุลินทรีย์ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 2 เครื่อง เป็นเงิน 110,000.00 บาท

                   (29) เครื่องผสมสารละลาย ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 2 เครื่อง เป็นเงิน 260,000.00 บาท

                   (30) ตู้บ่มเพาะเชื้อ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง เป็นเงิน 560,000.00 บาท

                   (31) ตู้บ่มเพาะเชื้อชนิดอุณหภูมิต่ำ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง เป็นเงิน 300,000.00 บาท

                   (32) ตู้เลี้ยงชนิดควบคุมปัจจัย ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท           1 เครื่อง เป็นเงิน 380,000.00 บาท

                   (33) เครื่องตีบดผสมตัวอย่าง ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 เครื่องเป็นเงิน 127,000.00 บาท

                   (34) เครื่องปั่นตะกอนความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 2 เครื่อง เป็นเงิน 360,000.00 บาท

                   (35) อ่างน้ำร้อนอุ่นสารพร้อมเขย่า ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง เป็นเงิน 120,000.00 บาท

                   (36) เครื่องล้างทำความสะอาดผัก และผลไม้  ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 2 เครื่อง เป็นเงิน 2,500,000.00 บาท

                   (37) เครื่องคัดขนาดชนิดรูตะแกรง  ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,000,000.00 บาท

                   (38) เครื่องวิเคราะห์โปรตีน ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 เครื่องเป็นเงิน 1,500,000.00 บาท

                   (39) เครื่องวิเคราะห์ไขมัน ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 เครื่องเป็นเงิน 1,500,000.00 บาท

                   (40) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,400,000.00 บาท

 

 1. 5. ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ยกเว้นรายการที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ให้ดำเนินการ ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

 

 

 

 1. 6. วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง

                 วงเงินงบประมาณและราคากลางในการประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 21,158,000.00 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

 1. 7. การชำระเงิน

                 ชำระเงินจำนวน 100% เมื่อได้รับมอบของถูกต้อง ครบถ้วน ตามสัญญา

 

 1. 8. สถานที่ติดต่อ

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ 39/1     ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์          0-2942-6900 ต่อ 1130 - 1132

โทรสาร                    0-2513-9735

โดยผู้ติดต่อ ต้องระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้

 

******************

 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่  ………………………..

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย จำนวน 40 รายการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 1 งาน

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ลงวันที่  ………………………………………….

 

     -----------------------------------------

          มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

                 (1) ตู้เย็น 3 ประตู ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 4 เครื่อง เป็นเงิน 160,000.00 บาท

                 (2) ตู้เย็น ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 ตู้ เป็นเงิน 25,000.00 บาท

                 (3) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำยิ่งยวดสำหรับห้องปฏิบัติการ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง เป็นเงิน 450,000.00 บาท

                 (4) ตู้ปฏิบัติการปลอดเชื้อ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 2 เครื่อง      เป็นเงิน 700,000.00 บาท

                 (5) เครื่องอบลมร้อน Hot air oven ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท            5 เครื่อง เป็นเงิน 440,000.00 บาท

                 (6) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไอน้ำ Autoclave ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท           2 เครื่อง เป็นเงิน 660,000.00 บาท

                 (7) เครื่องเขย่าสาร ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง เป็นเงิน 63,000.00 บาท

                 (8) เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 4 เครื่อง เป็นเงิน 208,000.00 บาท

                 (9) เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 8 เครื่อง เป็นเงิน 216,000.00 บาท

                 (10) เครื่อง PH meter แบบตั้งโต๊ะ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท       3 เครื่อง เป็นเงิน 108,000.00 บาท

                 (11) โต๊ะปฏิบัติการกลาง ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 ชุด เป็นเงิน 90,000.00 บาท

                 (12) ชั้นสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 ชุด เป็นเงิน 26,000.00 บาท

                 (13) ตู้ดูดควันพิษ 1.5 เมตร พร้อมชุดกำจัดไอกรด ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 3 เครื่อง เป็นเงิน           1,050,000.00 บาท

                 (14) กล้องสเตอริโอ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 ตัว เป็นเงิน 36,000.00 บาท

                 (15) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 3 เครื่อง เป็นเงิน 735,000.00 บาท

                 (16) เตาไฟฟ้า (Hotplate) ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 4 เครื่อง    เป็นเงิน 140,000.00 บาท

                 (17) สายพานลำเลียง ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 2 ชิ้น เป็นเงิน 700,000.00 บาท

                 (18) โต๊ะคัดสแตนเลส ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 3 ตัว เป็นเงิน 270,000.00 บาท

                 (19) เครื่องชั่งดิจิตอล ขนาด 2,000 กก. ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 2 เครื่อง เป็นเงิน 50,000.00 บาท

                 (20) เครื่องปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ด้วยความร้อน ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 2 เครื่อง เป็นเงิน 400,000.00 บาท

                 (21) ห้องเย็นแบบสำเร็จ ขนาดไม่ต่ำกว่า 4 x 6 x 3 เมตร ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 ชุด เป็นเงิน 650,000.00 บาท

                 (22) เครื่องปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ ระบบสูญญากาศ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง       เป็นเงิน 400,000.00 บาท

                 (23) เครื่องกลั่นน้ำชนิดสองขั้นตอน ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท       1 เครื่อง เป็นเงิน 130,000.00 บาท

                 (24) ตุ้มน้ำหนักสอบเทียบ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 4 ชุด        เป็นเงิน 88,000.00 บาท

                 (25) เครื่องสเปคโตโฟโตมิเตอร์ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง เป็นเงิน 750,000.00 บาท

                 (26) เตาเผาอุณหภูมิสูง ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 2 เครื่อง         เป็นเงิน 460,000.00 บาท

                 (27) โถดูดความชื้น ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 3 เครื่อง เป็นเงิน 36,000.00 บาท

                 (28) เครื่องนับจำนวนจุลินทรีย์ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 2 เครื่อง เป็นเงิน 110,000.00 บาท

                 (29) เครื่องผสมสารละลาย ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 2 เครื่อง    เป็นเงิน 260,000.00 บาท

                 (30) ตู้บ่มเพาะเชื้อ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง เป็นเงิน 560,000.00 บาท

                 (31) ตู้บ่มเพาะเชื้อชนิดอุณหภูมิต่ำ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท        1 เครื่อง เป็นเงิน 300,000.00 บาท

                 (32) ตู้เลี้ยงชนิดควบคุมปัจจัย ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท               1 เครื่อง เป็นเงิน 380,000.00 บาท

                 (33) เครื่องตีบดผสมตัวอย่าง ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 เครื่องเป็นเงิน 127,000.00 บาท

                 (34) เครื่องปั่นตะกอนความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 2 เครื่อง เป็นเงิน 360,000.00 บาท

                 (35) อ่างน้ำร้อนอุ่นสารพร้อมเขย่า ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท         1 เครื่อง เป็นเงิน 120,000.00 บาท

                 (36) เครื่องล้างทำความสะอาดผัก และผลไม้  ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 2 เครื่อง เป็นเงิน 2,500,000.00 บาท

                 (37) เครื่องคัดขนาดชนิดรูตะแกรง  ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท        1 เครื่อง เป็นเงิน 3,000,000.00 บาท

                 (38) เครื่องวิเคราะห์โปรตีน ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 เครื่องเป็นเงิน 1,500,000.00 บาท

                 (39) เครื่องวิเคราะห์ไขมัน ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 เครื่องเป็นเงิน 1,500,000.00 บาท

                 (40) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท      1 เครื่อง เป็นเงิน 1,400,000.00 บาท

                     ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำ และข้อกำหนด  ดังต่อไปนี้

           .   เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 • แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 • แบบสัญญาซื้อขาย
 • แบบหนังสือค้ำประกัน

                         ( หลักประกันสัญญา

                 ๑.๕   บทนิยาม

                         ( ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

                         ( การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

                 ๑.๖   แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

                         ()    บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑

                         (๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒

 

 

 

…………………..ฯลฯ……………………...

 

 

 

 

.   คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

 • ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
 • ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
  ทางราชการ
 • ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5
 • ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                 2.5   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด        

                 ๒.6   ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของมหาวิทยาลัย

                 2.7   นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                 2.8   นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

      2.9   คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

 

           .   หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

                 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ

                 .   ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

                         ()   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

                                () ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ     จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                                () บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  

                         ()   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน ()

 

 

                         ()   สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

          ()    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ตามแบบในข้อ ๑.๖ () โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๓.๒   ส่วนที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

                         ()   แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ  ๔.๔

                         ()   หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา
มอบอำนาจให้บุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน

                        ()   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

 

           .   การเสนอราคา

 • ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ
  ให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบ
  ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
 • ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว
  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา
  ให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท

      ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันเสนอราคา
โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

 • ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญาซื้อขาย ยกเว้นรายการที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ให้ดำเนินการภายใน 90 วัน นับถัดจากวัน      ลงนามในสัญญาซื้อขาย
 • ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้มหาวิทยาลัยจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

                       สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง  
โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน 1 วัน

4.5  ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.6  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ …………..........................……………… ระหว่างเวลา ………............…... ถึง…………........…..

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

                 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.5 (๑)  ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ () และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

4.7  ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(3) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(4) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา

(5) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th    

 

           .   หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

5.1   ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคาต่อรายการ

               5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด 
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น

               5.3 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

 • ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย
 • ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 • เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา
  อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

                 5.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

      5.6  มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษ         ผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า      การเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

      5.7   ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

             ในกรณีนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคา
ที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการพิจารณา
ผลการเสนอราคาดังกล่าวได้

 

 1. 6. การทำสัญญาซื้อขาย

6.1  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

6.2  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓              กับมหาวิทยาลัยภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา          โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 • เงินสด
 • เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ
 • หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุ
  ในข้อ 1.4 (๑)

 

 

 

 • หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้              ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
 • พันธบัตรรัฐบาลไทย

                 หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

 

 1. อัตราค่าปรับ

                  ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน

 

 1. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

                 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

 

 1. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

                 9.   เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

                     การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้วเท่านั้น

                 9.๒   เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี ดังนี้

 • แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด
 • จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น
  โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
 • ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม () หรือ () ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
  การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

                 9.๓   ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                 9.๔   มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ลงวันที่.........................………………………

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารคุณลักษณะเฉพาะได้ที่ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ 60107068718