ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางนาฏศิลป์ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.ชื่อโครงการ

          จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางนาฏศิลป์ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

          งบประมาณเงินแผ่นดิน ปี 2561 จำนวนเงิน 1,011,500 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

3.วันที่กำหนดราคากลาง

          รายงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 6 กันยายน 2560 กำหนดราคากลาง จำนวน 1,011,500 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

4.แหล่งที่มาของราคากลาง

          จากการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1107/2560 ลงวันที่ 1 กันยายน 2560

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

          5.1. นายธงชัย        เหลืองทอง                 ประธานกรรมการ

          5.2 นายฐปนนท์       อ่อนศรี                    กรรมการ

          5.3 นางศุภวรรณ     เบกา เปเรซ                กรรมการและเลขานุการ

6.รายละเอียดงาน

ตามเอกสารการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางนาฏศิลป์ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ข้อ 1.1

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

7.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

7.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

7.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5

7.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

7.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทําสัญญาตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกําหนด

7.6 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของมหาวิทยาลัย

7.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ

7.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

 กําหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 . ถึงเวลา 16.30 .

          ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่   วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chandra.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th  หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-942-5800 ต่อ 1130-1132 ในวันและเวลาราชการ

 

 

ประกาศ ณ วันที่  1  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รองศาสตราจารย์สุมาลี  ไชยศุภรากุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม