ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอน ของนักศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 รายการ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอน ของนักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 รายการ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 05/2561 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 นั้น

          กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบกราฟฟิก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่        บริษัท เอ็มอีไอ ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,190,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

          กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางนาฏศิลป์ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอน ของนักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 รายการ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 05/2561 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560

 

ประกาศ ณ วันที่    1   พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รองศาสตราจารย์สุมาลี  ไชยศุภรากุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม