กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1-5 ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครรอบที่ 1

รับสมัครรอบที่ 2

รับสมัครรอบที่ 3

รับสมัครรอบที่ 4

รับสมัครรอบที่ 5