ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนทางเข้าศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม -ชัยนาท จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนทางเข้า

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม -ชัยนาท จำนวน ๑ งาน

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)

 

--------------------------------------------------------------------

 

               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนทางเข้าศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม -ชัยนาท จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) เลขที่ 16/๒๕๖0 ลงวันที่ 28 กันยายน ๒๕๖๐ นั้น

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนทางเข้าศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม -ชัยนาท จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุดคณา โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 2,242,000.00 บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

(รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม