ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบโครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย จำนวน 2 รายการ ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้าง

ประกอบโครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย จำนวน 2 รายการ

ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท จำนวน 1 งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ 07/2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.ชื่อโครงการ

          จ้างปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบโครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย จำนวน 2รายการ ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท จำนวน 1 งาน

 

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

          เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

          - วงเงินงบประมาณ จำนวนเงินทั้งสิ้น 2,871,000.00 บาท (สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่น     หนึ่งพันบาทถ้วน)

          - ราคากลางในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จำนวนเงินทั้งสิ้น 2,838,000.00 บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

3.วันที่กำหนดราคากลาง

          วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560

 

4.แหล่งที่มาของราคากลาง

           คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ 1158/2560 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560

 

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

          5.1  นางสาวกัลยกร     วงศ์รักษ์                   ประธานกรรมการ

          5.2  นายบุญชัย          ลาภศรีสวัสดิ์              กรรมการ

          5.3  นายคำนวณ        วาสนาเป็นสุข              กรรมการ

          5.4  นายติณณ์           วิไลขำ                     กรรมการ

          5.5  นางสาวพัชรี        สำเภาทอง                 กรรมการและเลขานุการ

6.รายละเอียดงาน

          ตามเอกสารการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ 1.1

7.ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

7.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง

7.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

7.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

7.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

7.5  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

7.6  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัย

7.7  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง ดังนี้

          7.7.1 กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารทางเคมีและจุลชีววิทยา ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 งาน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 280,500.00 บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

          7.7.2 กิจกรรมที่ 2 โรงเรือนอนุบาลควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 งาน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,138,500.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

          และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ

          ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้าต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                   (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

                   (2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่

                   ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) 

7.8  นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

7.9  นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7.10 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

             กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคาได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chandra.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-942-6800 ต่อ 1130 – 1132 ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 10 ตุลาคม พ.. 2560

 

(นายราเชนทร์ เหมือนชอบ)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม