ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์อาหารหอส้มตำและศูนย์อาหารอาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก ของงานสิทธิประโยชน์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์อาหารหอส้มตำและศูนย์อาหารอาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก ของงานสิทธิประโยชน์

จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

                   การจัดจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์อาหารหอส้มตำและศูนย์อาหารอาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก ของงานสิทธิประโยชน์ จำนวน 1 งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,750,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่     5    ตุลาคม พ.. 2560

รองศาสตราจารย์สุมาลี  ไชยศุภรากุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม