ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราราคาสอบราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) จำนวน ๑ งาน


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 
               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง สอบราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) จำนวน ๑ งาน ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน  รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT
 
รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ
 บำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)  บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ๙๕๐,๐๐๐.๐๐  

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายราเชนทร์ เหมือนชอบ)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 
 

*หมายเหตุมหาวิทยาลัยประกศ ลงวันที่ 12 กันยายน 2560