ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 1 งาน ระยะสัญญา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ประกวดราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 1 งาน ระยะสัญญา 3 ปี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ 03/2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่า

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.ชื่อโครงการ

          เช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 1 งาน ระยะสัญญา 3 ปี

 

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

          จากเงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

 

3.วันที่กำหนดราคากลาง

          วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560

 

4.แหล่งที่มาของราคากลาง

           คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ 1028/2560 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560

 

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

         5.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์  ยอดเยี่ยมแกร  ประธานกรรมการ

         5.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ  สวัสดิ์นะที  กรรมการ                 

         5.3  นายชัชวาลย์  ถาวรสุทธิ์  กรรมการ                 

 

6.รายละเอียดงาน

          ตามเอกสารการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ 1.1

 

7.ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

          7.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพที่ประกวดราคาดังกล่าว

          7.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้เวียนชื่อแล้ว

          7.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ  อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

          7.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

          7.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

          7.6 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

        7.7 ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

          7.8 ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมแนบเอกสารแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP ณ วันยื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :  e - bidding)

          7.9 ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          7.10 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และต้องแสดงหนังสือรับรองผลงานในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,800,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ และผลงานต้องไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศพร้อมแนบหนังสือรับรองผลงานดังกล่าว

 

           กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคาได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2560 โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chandra.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-942-6800 ต่อ 1130 – 1132 ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ  ณ  วันที่  11 กันยายน พ.. 2560

 

(นายราเชนทร์ เหมือนชอบ)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม