ประกาศยกเลิก ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ จำนวน ๑,๒๕๓ รายการ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
…………………………………………
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน ๑,๒๕๓ รายการ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนด วันขอรับเอกสาร ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ กำหนดติดต่อขอดูสินทรัพย์ ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ ถึง ๑๑.๐๐ น. และกำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ ถึง ๑๐.๑๕ น. นั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ตามวันและเวลาที่กำหนด ในประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า สินทรัพย์ที่จะขายทอดตลาดบางรายการหน่วยงานเจ้าของสินทรัพย์ ยังใช้งานอยู่และไม่ประสงค์จะขายทอดตลาด บางรายการเจ้าของสินทรัพย์แทงจำหน่ายแล้ว ทำให้สินทรัพย์ที่จะขายทอดตลาดไม่ครบตามที่กำหนด จำนวน ๑,๒๕๓ รายการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาดสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงเห็นควร ยกเลิกประกาศในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม