แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

                                                          แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ลำดับ                                                   รายการโครงการ วงเงินงบประมาณ วงเงินในการจัดหา วิธีการจัดหา ระยะเวลาจัดหา เจ้าของโครงการ
1 ชุดจักรยานออกกำลังกายเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของระบบหัวใจไหลเวียนเลือดและระบบหายใจแบบกลุ่ม แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด 528,000.00 2,865,000.00 e-bidding กย - ตค 60 คณะวิทยาศาสตร์
  ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบ และเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,337,000.00        
2 ชุดครุภัณฑ์การวิจัยพันธุศาสตร์เซลล์ของปลาสวยงามวงศ์ปลาสลิดหินบางชนิด แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด 428,000.00 2,314,400.00 e-bidding กย - ตค 60 คณะวิทยาศาสตร์
  ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสารสกัดมาตรฐานและการแปรรูปอาหารและพืชสมุนไพร แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,886,400.00        
3 ชุดครุภัณฑ์การพัฒนาวัสดุก่อสร้างอาคารเพื่อการประหยัดพลังงานสำหรับประเทศไทย แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด 200,000.00 815,000.00 e-bidding กย - ตค 60 คณะวิทยาศาสตร์
  ชุดครุภัณฑ์การสร้างเครื่องทดสอบแรงอัดสามแกนแบบความเครียดต่ำด้วยเบนเดอร์อิลิเมนต์สำหรับดินเหนียวกรุงเทพมหานคร แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด 615,000.00        
4 ชุดบทเรียนสำเร็จรูปสำหรับห้องเรียนอัจริยะ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 800,000.00 1,865,800.00 e-bidding กย - ตค 60 คณะวิทยาศาสตร์
  ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะแบบปัญหาพื้นฐาน ( problem base Leaning ) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1,065,800.00        
5 ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการอาคารคณะวิทยาศาสตร์ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 งาน 3,682,800.00 3,682,800.00 e-bidding กย - ตค 60 คณะวิทยาศาสตร์
6 ชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต การวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตรและชีวภาพ จำนวน 26 ชุด จำนวน 1 งาน 24,189,000.00 24,189,000.00 e-bidding กย - พย 59 คณะเกษตรและชีวภาพ
  (1)ชุดครุภัณฑ์การพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด 76,000.00      
  (2)ชุดครุภัณฑ์การศึกษาสภาพการเลี้ยง การแพร่ระบาดของพยาธิภายใน และลักษณะทางพันธุกรรมของไก่และพยาธิในไก่พื้นเมือง เขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด 690,000.00        
  (3)เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสารละลายแบบ Double beam แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 550,000.00        
  (4)ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 450,000.00        
  (5)เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท (microplate reader แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 250,000.00        
  (6)เครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ (PCR) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร   1 เครื่อง 450,000.00        
  (7)เครื่องวัดปริมาณสารชนิดนาโน (nanodrop) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 550,000.00        
  (8)เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิได้ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 620,000.00        
  (9)เครื่องกลั่นน้ำบริสุทธิ์ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 620,000.00        
  (10)เครื่องผสมอาหาร แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 110,000.00        
  (11)เครื่องเตรียมอาหาร แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 110,000.00        
  (12)เตาอบไฟฟ้า แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 120,000.00        
  (13)เครื่องบด แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 270,000.00        
  (14)เครื่องสีข้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 100,000.00        
  (15)เครื่องคั่วกาแฟ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 280,000.00        
  (16)ชุดเครื่องชง แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 500,000.00        
  (17)เครื่องอัดรีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ข้าวและแป้งสกรูคู่ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,200,000.00        
  (18)เครื่องวัดค่าสี แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 650,000.00        
  (19)เครื่องนวดสุญญากาศ(Vacuum Tumbler) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 560,000.00        
  (20)ชุดครุภัณฑ์เพื่อการส่งเสริมและตรวจมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,116,000.00        
  (21)ชุดครุภัณฑ์การวิจัยและพัฒนาผลผลิตไข่ที่มีคอเลสเตอรอลต่ำและการส่งเสริมสุขภาพแม่ไก่ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,135,000.00        
  (22)ชุดครุภัณฑ์การพัฒนาศักยภาพการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนมแพะและนวัตกรรม แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด 4,685,000.00        
  (23)เครื่องปฏิกรณ์ชีวเคมี แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,600,000.00        
  (24)เครื่องวัดความหนืดแป้งและผลิตภัณฑ์ระบบรวดเร็ว(Rapid visco analyzer)  แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,850,000.00        
  (25)เครื่องทอดสูญญากาศ(Vacuum fryer)  แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,300,000.00        
  (26)เครื่องวัดเนื้อสัมผัสอาหาร(texture analyser) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร    1 เครื่อง 1,347,000.00        
7  ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการอาคารคณะเกษตรและชีวภาพ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 งาน 9,590,100.00 9,590,100.00 e-bidding กย - พย 60 คณะเกษตรและชีวภาพ
8 ชุดครุภัณฑ์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด 3,700,000.00 3,700,000.00 e-bidding กย - ตค 60 สำนักวิทยบริการฯ
9 ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 6,300,000.00 6,300,000.00 e-bidding กย - ตค 60 สำนักวิทยบริการฯ
10 ซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน 1 ระบบ 1,420,000.00 1,420,000.00 e-bidding กย - ตค 60 สำนักวิทยบริการฯ
11 ซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานวิจัย แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 1,280,000.00 1,280,000.00 e-bidding กย - ตค 60 สำนักวิทยบริการฯ
12 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 2,250,000.00 2,250,000.00 e-bidding กย - ตค 60 สถาบันวิจัยและพัฒนา
13 ชุดครุภัณฑ์พัฒนาเวิร์กสเตชัน(workstation) ในการจัดการงานวิจัย แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด 366,300.00 366,300.00 เฉพาะเจาะจง กย - ตค 60 คณะศึกษาศาสตร์
14 ชุดพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง กย - ตค 60 คณะวิทยาการจัดการ
15 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางดนตรี แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 466,000.00 466,000.00 เฉพาะเจาะจง กย - ตค 60 คณะมนุษยศาสตร์
16 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบกราฟิก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,280,000.00 2,291,500.00 e-bidding กย - ตค 60 คณะมนุษยศาสตร์
  ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางนาฏศิลป์ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,011,500.00        
17 ปรับปรุงศูนย์บริการไอที แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน 5,445,000.00 5,445,000.00 e-bidding กย - พย 60 งานอาคารสถานที่
18 ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการอาคาร 15 อาคาร 28 อาคาร 34  12,771,000.00 12,771,000.00 e-bidding กย - พย 60 งานอาคารสถานที่
19 ชุดครภัณฑ์โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย จำนวน 40 รายการ   21,162,000.00 e-bidding กย - พย 59 ชัยนาท
  (1) ตู้เย็น 3 ประตู ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 4 เครื่อง 160,000.00        
  (2) ตู้เย็น ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 ตู้ 29,000.00        
  (3) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำยิ่งยวดสำหรับห้องปฏิบัติการ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง 450,000.00        
  (๔) ตู้ปฏิบัติการปลอดเชื้อ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 2 เครื่อง 700,000.00        
  (๕) เครื่องอบลมร้อน Hot air ovenตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท  5 เครื่อง 440,000.00        
  (๖) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไอน้ำ Autoclave ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 2 เครื่อง 660,000.00        
  (๗) เครื่องเขย่าสาร ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง 63,000.00        
  (๘) เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 4 เครื่อง 208,000.00        
  (๙) เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 8 เครื่อง 216,000.00        
  (๑๐) เครื่อง PH meter แบบตั้งโต๊ะ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 3 เครื่อง 108,000.00        
  (๑๑) โต๊ะปฏิบัติการกลาง ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 ชุด 90,000.00        
  (๑๒) ชั้นสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 ชุด 26,000.00        
  (1๓) ตู้ดูดควันพิษ 1.5 เมตร พร้อมชุดกำจัดไอกรด ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 3 เครื่อง 1,050,000.00        
  (1๔) กล้องสเตอริโอ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 ตัว 36,000.00        
  (1๕) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 3 เครื่อง 735,000.00        
  (1๖) เตาไฟฟ้า (Hotplate) ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 4 เครื่อง 140,000.00        
  (1๗) สายพานลำเลียง ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 2 ชิ้น 700,000.00        
  (1๘) โต๊ะคัดสแตนเลส ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 3 ตัว 270,000.00        
  (1๙) เครื่องชั่งดิจิตอล ขนาด 2,000 กก. ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 2 เครื่อง 50,000.00        
  (๒๐) เครื่องปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ด้วยความร้อน ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 2 เครื่อง 400,000.00        
  (๒๑) ห้องเย็นแบบสำเร็จ ขนาดไม่ต่ำกว่า 4 x 6 x 3 เมตร ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 ชุด 650,000.00        
  (๒๒) เครื่องปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ ระบบสุญญากาศ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง 400,000.00        
  (2๓) เครื่องกลั่นน้ำชนิดสองขั้นตอน ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง 130,000.00        
  (2๔) ตุ้มน้ำหนักสอบเทียบ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 4 ชุด 88,000.00        
  (2๕) เครื่องสเปคโตโฟโตมิเตอร์ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง 750,000.00        
  (2๖) เตาเผาอุณหภูมิสูง ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 2 เครื่อง 460,000.00        
  (2๗) โถดูดความชื้น ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 3 เครื่อง 36,000.00        
  (2๘) เครื่องนับจำนวนจุลินทรีย์ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 2 เครื่อง 110,000.00        
  (2๙) เครื่องผสมสารละลาย ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 2 เครื่อง 260,000.00        
  (30) ตู้บ่มเพาะเชื้อ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง 560,000.00        
  (31) ตู้บ่มเพาะเชื้อชนิดอุณหภูมิต่ำ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง 300,000.00        
  (32) ตู้เลี้ยงชนิดควบคุมปัจจัย ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง 380,000.00        
  (33) เครื่องตีบดผสมตัวอย่าง ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง 127,000.00        
  (34) เครื่องปั่นตะกอนความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 2 เครื่อง 360,000.00        
  (35) อ่างน้ำร้อนอุ่นสารพร้อมเขย่า ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง 120,000.00        
  (36) เครื่องล้างทำความสะอาดผัก และผลไม้  ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 2 เครื่อง 2,500,000.00        
  (37) เครื่องคัดขนาดชนิดรูตะแกรง  ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง 3,000,000.00        
  (38) เครื่องวิเคราะห์โปรตีน ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง 1,500,000.00        
  (39) เครื่องวิเคราะห์ไขมัน ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง 1,500,000.00        
  (40) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง 1,400,000.00        
20 ปรับปรุงห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี 1 งาน 396,000.00 396,000.00 เฉพาะเจาะจง กย - ตค 60 ชัยนาท
21 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารทางเคมีและจุลชีววิทยา ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 งาน 594,000.00 2,871,000.00 e-bidding กย - ตค 60 ชัยนาท
  โรงเรือนอนุบาลควบคุมความชื้นและอุณหภูมิตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 งาน 2,277,000.00        
22 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารปลอดภัย(โรงคัด) ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 งาน 396,000.00 396,000.00 เฉพาะเจาะจง กย - ตค 60 ชัยนาท
106,825,000.00 106,825,000.00