ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) และ ร่างเอกสารประกวดราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 1 งาน ระยะสัญญา 3 ปี

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

เช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 1 งาน ระยะสัญญา 3 ปี

 

 1. ความเป็นมา

                   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีความประสงค์เช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  จำนวน 1 งาน ระยะสัญญา 3 ปี โดยใช้เงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

 

 1. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อปรับปรุงโครงข่ายเน็ตเวิร์คสำหรับการเชื่อมต่อการทำงานให้ครอบคลุม     การใช้งานทั้งในส่วนของอาคารและพื้นที่ใช้งานภายในมหาวิทยาลัย

2.2 เพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศและการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย

 

 1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

                    3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพที่ประกวดราคาดังกล่าว

3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ    ได้เวียนชื่อแล้ว

3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ  อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

3.6 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

3.7 ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                   3.8 ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมแนบเอกสารแบบแสดง   การลงทะเบียนในระบบ e-GP ณ วันยื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :         e - bidding)

3.9 ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่         การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

 

 

- 2 -

 

3.10 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และต้องแสดงหนังสือรับรองผลงานในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,800,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย    ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ     ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ และผลงานต้องไม่เกิน 5 ปี          นับถึงวันที่ลงนามในประกาศพร้อมแนบหนังสือรับรองผลงานดังกล่าว

 

 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ดังเอกสารแนบ)

 

 1. 5. ระยะเวลาดำเนินงาน ภายใน 1,095 วัน (3 ปี) นับแต่วันลงนามในสัญญา

                   

 1. 6. วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง

                   วงเงินงบประมาณและราคากลาง จำนวนเงิน 3,600,000.00 บาท (สามล้านหกแสน  บาทถ้วน)

 

 1. สถานที่ติดต่อ

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ 39/1     ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์          0-2942-6800 ต่อ 1130 - 1132

โทรสาร                    0-2513-9735

 

   ****************

คุณลักษณะผู้ให้บริการวงจรสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ต

 

 1. จัดหาและติดตั้งวงจรสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ต Fiber Optic แบบวงจรเช่า (Lease Line) ในลักษณะ Point to Point โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ ชั่วโมงการใช้งาน และปริมาณข้อมูลเข้าออก
 2. ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตกับทางมหาวิทยาลัยแบบองค์กรที่มีการรับประกันความเร็วในการใช้งานตามอัตราส่วน 1:1 (Non Sharing) แบบ Full Duplex ตลอดเวลา โดยมีความเร็ว Upstream และ Downstream ภายในประเทศไม่ต่ำกว่า 350 Mbps. และต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 150 Mbps. จำนวน 2 วงจร ทำงานในลักษณะ Active/Standby
 3. ตลอดระยะเวลาสัญญาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะต้องเพิ่มแบนด์วิธ (Bandwidth)ให้กับทางมหาวิทยาลัยปีละ 20%
 4. ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตจะต้องจัดหาอุปกรณ์ Router/Switch ให้กับทางมหาวิทยลัยเพื่อให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตตามคุณลักษณะ ข้อ และ ข้อ 2. ได้
 5. ต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาตลอดระยะเวลาสัญญา โดยผู้เสนอราคาจะต้องแสดงรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่จะให้บริการ ที่ได้รับการ Certify จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ Cisco ระดับ CCIE เป็นอย่างน้อย
 6. ผู้เสนอราคาจะต้องมีวงจรเชื่อมโยงกับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ (National Internet Exchange : NIX) อย่างน้อย 2 แห่ง ความเร็วรวมไม่น้อยกว่า 300 Gbps โดยผู้เสนอราคาจะต้องแสดงแผนผังการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งจัดทำโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 7. ผู้เสนอราคาจะต้องมีวงจรเชื่อมโยงกับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ (International Internet Gateway : IIG) อย่างน้อย 2 แห่ง ความเร็วรวมไม่น้อยกว่า 300 Gbps โดยผู้เสนอราคาจะต้องแสดงแผนผังการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งจัดทำโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 8. ผู้เสนอราคาต้องติดตั้งสายสัญญาณเชื่อมโยงเครือข่ายโดยใช้เส้นใยแก้วนำแสง (Fiber optic) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ไปยังผู้เสนอราคาจำนวนสองเส้นทาง โดยผู้เสนอราคาจะต้องจัดหาสายสัญญาณเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงวงจรหลัก พร้อมจัดเตรียมวงจรสำรองให้พร้อมใช้งานได้เต็มแบนด์วิธตลอดเวลา ทั้งนี้ในส่วนของวงจรสำรองต้องเป็นเส้นทางที่แยกจากวงจรหลัก (Difference Physical) เชื่อมต่อเข้า Service Node ของผู้เสนอราคาที่ต่างจากวงจรหลัก ซึ่งอยู่ต่างอาคารและต่างสถานที่กันโดยสิ้นเชิงเพื่อรองรับกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นกับอาคารหรือสถานที่ใดที่หนึ่งในระหว่างเวลาสัญญา
 9. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ให้บริการ WiFi ที่มีจุดให้บริการที่สามารถใช้งานได้ทั่วประเทศและจะต้องจัดหาบัญชีผู้ใช้งานให้กับทางมหาวิทยาลัยจำนวนอย่างน้อย 10 บัญชี และระบบ WiFi ดังกล่าวต้องครอบคลุมภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยคุณสมบัติอุปกรณ์ระบบ WiFi เป็นดังต่อไปนี้
  • คุณสมบัติอุปกรณ์ Wireless Controller จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณสมบัติดังนี้
   • เป็นอุปกรณ์ Appliance ที่ออกแบบมาสำหรับใช้ควบคุมอุปกรณ์ Wireless Access Point โดยเฉพาะ
   • มีพอร์ท Gigabit Ethernet 1000Base-T อย่างน้อย 4 พอร์ท และสามารถขยายได้สูงสุด 8 พอร์ทโดยสามารถรองรับการทำ 1AX Link Aggregation ได้
   • มีพอร์ท Out-of-Band Management แบบ 10/100/1000Base-T จำนวน 1 พอร์ท และมี console port แบบ USB จำนวน 1 พอร์ท
   • อุปกรณ์สามารถรองรับการทำงาน IPV6 Management และสามารถส่งผ่าน IPV6 แบบ Dual-Stack ไปยังเครื่องลูกข่ายได้
   • สามารถควบคุม Access Point ได้ไม่น้อยกว่า 100 ตัว ภายในอุปกรณ์ตัวเดียว และสามารถรองรับเครื่องลูกข่ายได้ไม่น้อยกว่า 5,000 เครื่อง
   • สามารถควบคุม Remote Access Point โดยใช้ในการทำงานแบบ Office Extended ได้ไม่น้อยกว่า 500 เครื่อง
   • สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.11a/b/g/n
   • สามารถรองรับการทำ VLAN ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.1Q Vtagging
   • สามารถเชื่อมต่อกับ Access Point ได้ตาม Control and Provisioning of Wireless Access Points Protocol (CAPWAP) ตามรูปแบบ DTLS (RFC 5416) ทั้ง Management Frame และ Data Frame ได้
   • มีระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA) Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) และ HMAC: Keyed Hashing for Message Authentication
   • สามารถเข้ารหัสข้อมูลได้ตามมาตรฐาน TKIP และ AES
   • สามารถทำการตรวจสอบผู้ใช้งานตามมาตรฐาน 1x ดังต่อไปนี้ LAEP, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS
   • สามารถเปลี่ยน Channel ของ Access point ได้ตามสภาพแวดล้อม (Dynamic Channel Assignment)
   • มีระบบตรวจจับการกวนของสัญญาณและสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ (Interference Detection & Avoidance)
   • สามารถตรวจวัดและควบคุมระดับความแรงในการส่งสัญญาณของอุปกรณ์ Access Point แต่ละตัวได้
   • สามารถกระจายผู้ใช้งานไปยัง Access Point ที่อยู่โดยรอบได้โดยอัตโนมัติ (Client Load Balancing)
   • สามารถทำการ Roaming ทั้งในลักษณะ Layer 2 และ Layer 3 ได้
   • สามารถทำการตรวจจับ และป้องกัน Access Point แปลกปลอมได้ (Rogue Detection and Containment)
   • มีระบบ Wireless Intrusion Detection เพื่อตรวจสอบและป้องกันการโจมตีบนเครือข่ายไร้สาย
   • มีระบบการทำงานแบบ VLAN Select สามารถแบ่ง subnet network เพื่อลด Broadcast domain ได้
   • สามารถทำงานในรูปแบบ Enterprise Mesh ตามมาตรฐาน 11n ได้
   • สามารถป้องกันการโจมตี Management Frame ได้ด้วย Management Frame Protection (MFP)
   • สามารถควบคุม Access Point ให้ทำงานแบบ Enhanced Local Mode (ELM)
   • สามารถควบคุม Access Point ให้ทำงานแบบรองรับอุปกรณ์ลูกข่าย(Client) และ สามารถค้นหาอุปกรณ์ Access Point / Rough Wireless (Wireless IPS Sensor) ได้
   • สามารถควบคุม Quality of Service (QoS) ได้แบบ Bandwidth contract, traffic shaping, RF Utilization เป็นอย่างน้อย
   • สามารถรองรับการใช้กับระบบ Radius Server ภายนอกได้
   • สามารถทำการ Authenticate ผู้ใช้งานผ่านทาง Web-based ได้
   • สามารถทำ Access Control List ตาม IP Address, Protocol Type, Port และค่า DSCP ได้
   • สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่าน HTTP, HTTPS, Telnet, SSH และ Console Port ได้
   • สามารถบริหารผ่านโปรโตคอล SNMP V1, V2c , V3 และ CDP over Air
  • อุปกรณ์ Access Point จำนวน 100 ตัว โดยมีคุณสมบัติดังนี้
   • สามารถรับส่งข้อมูลที่ย่านความถี่ 4 GHz และ 5 GHz ได้พร้อมกัน และต้องสามารถเลือกใช้ช่องสัญญาณได้ทั้งแบบ 20 MHz และ 40 MHz
   • สนับสนุนการทำงานตามมาตรฐาน 11b/g/n เป็นอย่างน้อย โดยรองรับการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุดที่ 300 Mbps
   • อุปกรณ์ต้องมาพร้อมกับเสาอากาศชนิด horizontal beamwidth 360° สำหรับความถี่ 4GHz และ 5 GHz โดยมี Gain ไม่น้อยกว่า 4dBi สำหรับย่านความถี่ 2.4 GHz และ 3dBi สำหรับย่านความถี่ 5 GHz และต้องทำงานแบบ MIMO 2Tx และ 2Rx ได้
   • ใช้ช่องสัญญาณมาตรฐาน ETSI และมีช่องสัญญาณแบบ 20 MHz ให้เลือกใช้ไม่น้อยกว่า 13 ช่องสัญญาณในย่านความถี่ 4GHz และไม่น้อยกว่า 19 ช่องสัญญาณในย่านความถี่ 5 GHz
   • ต้องสนับสนุนการทำ Dynamic Frequency Selection(DFS), Maximal ratio combining (MRC) ได้ตามมาตรฐาน 11n
   • มีพอร์ต 10/100/1000BASE-T จำนวนไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต ที่สามารถรับ PoE ตามมาตรฐาน 3af ได้เพื่อทำงานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุด
   • สามารถทำการส่งข้อมูลของผู้ใช้งานได้ทั้งการส่งแบบรวมศูนย์ โดย Tunnel ข้อมูลไปที่อุปกรณ์ Wireless Controller และการส่งแบบ Remote-Edge โดยส่งข้อมูลที่พอร์ตของ Access Point โดยตรง
   • มีไฟแสดงสถานะ การทำงานของอุปกรณ์
   • รองรับการเข้ารหัสผ่าน Encryption แบบ WPA2, WPA, 802.1x, AES, TKIP เป็นอย่างน้อย
   • เป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ ผู้ผลิตเดียวกันกับ Wireless Controller ที่เสนอ
  • ผู้ให้บริการต้องกำหนด SSID บริการ @WLAN_CRU เชื่อมต่อเข้ากับระบบบริการเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยผ่านทาง สายใยแก้วของมหาวิทยาลัย แต่ต้องทำการติดตั้งสาย UTP จากจุดเชื่อมต่อไปยัง AP ด้วยตนเองกรณีต้องใช้อุปกรณ์สลับสัญญาณเพิ่มต้องผู้ให้บริการต้องดำเนินการจัดหาให้เพียงพอตลอดระยะเวลาตามสัญญา
  • กรณีเกิดความชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ผู้ให้บริการต้องมีอุปกรณ์เปลี่ยนทดแทนภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่เวลาที่ทางมหาวิทยาลัยอนุญาตให้เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย และต้องจัดเตรียมอุปกรณ์กระจายสัญญาณสำรอง โดยต้องเป็นอุปกรณ์รุ่นเดียวกันกับที่ให้บริการอย่างน้อย 2 ตัว มอบไว้ให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อเปลี่ยนทดแทนกรณีเร่งด่วน
 10. ผู้เสนอราคาต้องจัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ พ็อคเก็ต วายฟาย (Pocket Wi-Fi) พร้อมซิมการ์ด (SIM Card) จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชุด โดยซิมการ์ดต้องสามารถใช้งานเดต้า (Data) ได้ปริมาณไม่ต่ำกว่า 10 GB (FUP. 384 Kbps)
 11. ผู้เสนอราคาต้องจ่ายต่อค่าบริการจดทะเบียนชื่อเว็บ ac.th หมายเลข IP Address (AS 24453) ทั้ง IPv4 และ IPv6 ของทางมหาวิทยาลัย ต้องต่ออายุทุกปีตลอดระยะเวลาตามสัญญา ให้เสร็จก่อนส่งมอบงานพร้อมนำสำเนาการต่ออายุหรือเอกสารรับรองการต่ออายุแจ้งมหาวิทยาลัยทราบ
 12. ผู้เสนอราคาต้องมีระบบแจ้งเตือนรายงานกรณีเครือข่ายเกิดความล้มเหลวทาง โดยแจ้งเตือนทาง SMS มายังเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 2 เลขหมาย
 13. ผู้เสนอราคาต้องมีช่องทางให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบสถานการณ์เชื่อมต่อผ่านทาง web browser ได้ 24 ชั่วโมง
 14. ผู้เสนอราคาต้องฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 2 ท่านในการติดตั้ง การตรวจสอบการทำงานของ Router เบื้องต้น การ config อุปกรณ์เครือข่าย Cisco ครอบคลุมเนื้อหา Basic Console Command, การแบ่ง VLan, การจัดการ VLan, DHCP, Port Management เป็นต้น
 15. ผู้เสนอราคาต้องจัดส่งรายงานสถานการณ์การทำงานของอุปกรณ์กระจายสัญญาณทั้งระบบรายงานมหาวิทยาลัยทุก 1 เดือน

 

***************

 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ …………………..

โครงการเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน ๑ งาน ระยะสัญญา ๓ ปี

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ลงวันที่ ………………………………………….

-----------------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ”  มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ระยะสัญญา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ซึ่งพัสดุที่จะให้บริการนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

 

. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาเช่า

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

() หลักประกันการเสนอราคา

() หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

() ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

() การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

() บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

() บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

 

. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

                   ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพที่ประกวดราคาดังกล่าว

๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ    ได้เวียนชื่อแล้ว

 

 

- 2 -

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ  อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๒.๗ ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                   ๒.๘ ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมแนบเอกสารแบบแสดง     การลงทะเบียนในระบบ e-GP ณ วันยื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)

๒.๙ ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่         การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๒.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และต้องแสดงหนังสือรับรองผลงานในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย    ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ และผลงานต้องไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันที่ลงนาม         ในประกาศพร้อมแนบหนังสือรับรองผลงานดังกล่าว

 

. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ   จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

() ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

() ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ        จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 

 

- ๓ -

() บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น   รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

() ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนา    บัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

() ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญา ของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน ()

() สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

() บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑. () โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

 

.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

() แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.

() หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน

() หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) หนังสือรับรองผลงาน

() บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑. () โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

 

. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา     โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

 

- ๔ -

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา       โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๑,๐๙๕ วัน นับถัดจาก         วันลงนามในสัญญา

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้มหาวิทยาลัยจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ สำหรับ     แคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ           ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ……………………………………………..… ระหว่างเวลา ………..…...…... ถึง…………........…..เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาดคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑. ()

ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่ หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.() และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาผล          การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์      ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้

() ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

- ๕ -

() ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

() ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา      ที่กำหนด

() ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา

() ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

 

. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ    จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๕.๑ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน    ดังระบุในข้อ ๑. ()

๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่น  การเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของ    ทางราชการ

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

กรณีที่ผู้เสนอราคานำเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคา จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง ในวันที่.....................................ระหว่างเวลา ....................... ถึง.......................... ตามแบบตัวอย่างหนังสือ          ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกันการเสนอราคา) กำหนดให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา เป็นผู้วางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของกิจการร่วมค้าประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา          ให้ดำเนินการดังนี้

() กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา    ซึ่งต้องวางหลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการร่วมค้า เท่านั้น

() กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคาซึ่งต้องวางหลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็น        ผู้เข้าเสนอราคากับทางราชการทั้งนี้กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกัน

- ๖ –

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้        ๓ ลำดับแรก จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

 

. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัย     จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคารวม

๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล   การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือ  ผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น

๖.๓ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน        ในกรณีดังต่อไปนี้

() ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย

 () ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

() เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง       สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ          ไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๖.๕ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้         เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคา    จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า

 

- ๗ -

การเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือ       นิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และมหาวิทยาลัย     จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงานในกรณีนี้ หากมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าการยกเลิก    การพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัย   มีอำนาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้

 

. การทำสัญญา

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓        กับมหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้า (๕%) ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะ     ทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

() เงินสด

() เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่   ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

() หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน      ดังระบุในข้อ ๑. ()

() หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑. ()

() พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

- ๘ -

. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน

 

. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

          ผู้ชนะการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาเช่า  ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และรับประกันการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพหากเกิดความบกพร่องของระบบที่เกิดขึ้น โดยให้ผู้เช่าต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข       ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

 

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการเช่าครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุ         จากงบประมาณประจำปีแล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ให้เช่า และได้ตกลงเช่าสิ่งของตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ให้เช่าจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและ   ของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรี  ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ให้เช่า จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย       การส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

() แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด

() จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของ      ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

() ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม () หรือ () ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจาก     ผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

 

- ๙ -

๑๑.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา      ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

 

 

                   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม