ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาดสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน ๑,๒๕๓ รายการ

                                                                                                           ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
                                                                                             เรื่อง ขายทอดตลาดสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
                                                                                                       ----------------------------------------
                   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดสินทรัพย์ จำนวน ๑,๒๕๓ รายการ โดยพิจารณาจากราคาเหมารวมทุกรายการ เพื่อให้การขายทอดตลาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและเป็นธรรม โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออกประกาศดังนี้
                   ๑. ผู้สนใจประสงค์จะติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดสินทรัพย์ จำนวน ๑,๒๕๓ รายการ ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งแต่วันที่... ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ......ถึงวันที่ ..... ๗ กันยายน ๒๕๖๐ .....
                   ๒. กำหนดติดต่อขอดูสินทรัพย์ จำนวน ๑,๒๕๓รายการ วันที่..... ๕ กันยายน ๒๕๖๐ .... เวลา.... ๑๐.๐๐ น ....ถึง... ๑๑.๐๐ น. ..ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
                   ๓. กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่..... ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ …. เวลา . ๑๐.๐๐ น. ..ถึง .... ๑๐.๑๕ น. ... ณ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ณ วันยื่นเสนอราคา ดังนี้
                       ๓.๑ ใบเสนอราคาพร้อมปิดผนึกซองราคา จำนวน ๑ ฉบับ
                       ๓.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด
                   ๔. ผู้ชนะการประมูลต้องนำเงินสดชำระให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทันทีหลังสิ้นสุดการประมูล ณ กองคลัง ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี และผู้ประมูลต้องปฏิบัติ ดังนี้
                       ๔.๑ จัดทำแผนการขนย้ายครุภัณฑ์ และแจ้งให้งานพัสดุทราบก่อนการขนย้าย
                       ๔.๒ ชำระค่ามัดจำการขนย้ายครุภัณฑ์ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕ ของราคาที่ประมูลได้
                       ๔.๓ มหาวิทยาลัยจะคืนเงินมัดจำ เมื่อผู้ประมูลได้ทำการขนย้ายครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ภายในเวลาที่กำหนด หากเลยเวลาที่กำหนดมหาวิทยาลัยจะยึดค่ามัดจำดังกล่าว
                   ๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจะส่งมอบครุภัณฑ์ เมื่อผู้ชนะการประมูลได้ชำระเงินทั้งหมด ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และผู้ชนะการประมูลต้องดำเนินการขนย้ายครุภัณฑ์ดังกล่าวทั้งหมด ภายใน ๑๔ วัน ส่วนค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือค่า   ใช้จ่ายที่จะเกิดจากการโอนทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดครั้งนี้ (ถ้ามี) เป็นของผู้ชนะการประมูลทั้งหมด
ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าราคาสูงสุดที่เสนอยังไม่เหมาะสม คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ ที่จะระงับการขายทอดตลาดในครั้งนี้

                                                                                                           ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

                                                                                                                 (นายราเชนทร์ เหมือนชอบ)

                                                                                                               รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

                                                                                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม