ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 งาน โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 02 /2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 งาน โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่   02 /2561

         มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

1.ชื่อโครงการ

          จัดจ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 งาน         

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

          งบประมาณรายได้ ปี 2561 จำนวนเงิน 14,000,000.- บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน)

 3.วันที่กำหนดราคากลาง

          รายงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 กำหนดราคากลางจำนวน 14,000,000.- บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน)

4.แหล่งที่มาของราคากลาง

          คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 866/2560    ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

          5.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก         เทียนบูชา     ประธานกรรมการ

          5.2  นางศิวาพร                        เกิดวาจา      กรรมการ

          5.3  นางวิภากมล                      งามล้ำ         กรรมการ

          5.4  นางสายพิณ                       คล้ามอ่ำ       กรรมการ        

          5.5  นางเสาวรีย์                        วงษ์พนัส       กรรมการและเลขานุการ

6.รายละเอียดงาน

          ตามเอกสารการประกวดราคาจ้างโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดจ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่  02 / 2561 ข้อ   1.1

7.ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

     7.1   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

     7.2   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง                    ราชการ                                    

     7.3   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

     7.4   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

     7.5    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด

     7.6   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

     7.7   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

     7.8   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม           ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมแนบเอกสารแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP ณ วันยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

     7.9   ผู้รับจ้างต้องมีจำนวนพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาด โดยขึ้นทะเบียนประกันสังคมกับทางบริษัท จำนวนไม่ต่ำกว่า 111 คน 

     7.10 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 7,000,000.- บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ  และผลงานต้องไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศ พร้อมแนบหนังสือรับรองผลงานดังกล่าว

    7.11 ผู้ที่ยื่นความจำนงขอรับเอกสารประกวดราคาจ้าง ต้องเป็นผู้มีอำนาจในการทำนิติกรรมในนามของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทร่วมค้าซึ่งเป็นนิติบุคคล แต่ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยตนเองได้ ก็สามารถมอบอำนาจในนามกรรมการอื่นหรือหุ้นส่วน หรือพนักงานคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ดำเนินการแทนได้ ทั้งนี้ โดยผู้มาติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาจ้างแทนบริษัท/ห้าง ดังกล่าว จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ลงนามโดยเจ้าของกิจการ/กรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้มีอำนาจกระทำการในนามของนิติบุคคล นั้น หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท/ห้าง/ร้าน (ถ้ามี) มามอบต่อมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นหลักฐานด้วย

           กําหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่   8 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30. ถึง 16.30 .

          ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ  1,000.- บาทได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่   29 สิงหาคม 2560 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชําระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chandra.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-942-6800 ต่อ 1130 ถึง 1132 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ  ณ  วันที่     22   สิงหาคม พ.. 2560   

 

  (รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล)

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม