ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) และ ร่างเอกสารประกวดราคาจัดจ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 งาน

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการจัดจ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 1. ความเป็นมา

            ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ดำเนินการจ้างเอกชน         ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อาคารเรียน และพื้นที่โดยรอบ ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดหา    ถุงขยะที่ใช้ประจำวันในหน่วยงาน  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.5/ว 131 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ซึ่งขณะนี้ใกล้จะสิ้นสุดสัญญาจ้างแล้ว  ดังนั้น เพื่อให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ทัน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงเห็นควรดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบ โดยเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ข้อ 18 (6) และตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market :     e-market) และโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Bidding :  e – bidding ต่อไป

 1. วัตถุประสงค์

            มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีความประสงค์จัดจ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อให้เกิดความสวยงามต่ออาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รวมระยะเวลา 12 เดือน ด้วยงบประมาณ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ในวงเงินงบประมาณและราคากลาง 14,000,000.- บาท  (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 8) ประกาศ  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าล่วงเวลา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานของกระทรวงแรงงาน

 

 1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ

3.3   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

3.4   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด

     3.6   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

     3.7   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

     3.8   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม           ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมแนบเอกสารแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP ณ วันยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

     3.9    ผู้รับจ้างต้องมีจำนวนพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาด โดยขึ้นทะเบียนประกันสังคมกับทางบริษัท จำนวนไม่ต่ำกว่า 111 คน 

     3.10  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง            ในวงเงินไม่น้อยกว่า  7,000,000.- บาท  (เจ็ดล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ  และผลงานต้องไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศ พร้อมแนบหนังสือรับรองผลงานดังกล่าว

 1. รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

4.1  งานรักษาความสะอาดอาคารเรียนและอาคารสำนักงาน ประกอบด้วย

  4.1.1 รายชื่ออาคาร

ลำดับที่

ชื่ออาคาร

ภาคปกติ (คน)

ผู้รับผิดชอบ

1

อาคาร 15 (อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก) ชั้น 1 โถงลิฟท์และชั้น2-15

9

งานอาคารสถานที่

2

อาคาร 28 (อาคารเรียนรวม 8 ชั้น)

7

งานอาคารสถานที่

3

อาคาร 29 (อาคารเรียนเอนกประสงค์ 9 ชั้น)

5

งานอาคารสถานที่

4

อาคาร 31 (อาคารสำนักงานอธิการบดี)

9

งานอาคารสถานที่

5

อาคาร 32 (อาคารกิจการนักศึกษา) ชั้น1,3,4,6,7

4

กองพัฒนานักศึกษา

6

อาคาร 33 (อาคารนวัตกรรมการศึกษา) ชั้น1,5,6,ลานจอดรถ

2

งานอาคารสถานที่

7

อาคาร34 (อาคารเรียนรวม 8 ชั้น )

6

งานอาคารสถานที่

8

คณะเกษตรและชีวภาพ 5 อาคาร ประกอบด้วย
- อาคาร 10 ปี คณะเกษตรและชีวภาพ
- อาคาร19 (อาคารส่งเสริมการเกษตร)
- อาคาร13 (อาคารโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ )
- อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร
- อาคารโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอาหารและโรงเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

5

คณะเกษตรฯ

9

คณะวิทยาการจัดการ 2 อาคาร ประกอบด้วย
- อาคาร 9
- อาคาร 9/1

7

คณะวิทยาการจัดการ

10

คณะศึกษาศาสตร์ 3 อาคาร ประกอบด้วย
- อาคาร 4                                         จำนวน 3 คน
- อาคารพลศึกษา 1                               จำนวน 1 คน
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม จำนวน 4 คน

8

คณะศึกษาศาสตร์

11

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 อาคาร ประกอบด้วย

- อาคาร 3

- อาคาร 3/1                                      จำนวน 8 คน

- ห้องประชุมหงส์พันธุ์                            

- ลานธรรม

- อาคารมานิจ ชุมสาย                             

- หอประชุมมานิจ ชุมสาย                         จำนวน 4 คน

- อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 2 และ 5

12

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

12

คณะวิทยาศาสตร์ 3 อาคาร ประกอบด้วย
- อาคาร 11 (อาคารคณะวิทยาศาสตร์)            จำนวน 1 คน
- อาคาร 12 (สาขา ออกแบบ/โยธา)               จำนวน 2 คน
- อาคาร 26 (ศูนย์วิทยาศาสตร์ 9 ชั้น)            จำนวน 7 คน

10

คณะวิทยาศาสตร์

13

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 2 อาคาร ประกอบด้วย
-อาคารนวัตกรรมการศึกษา (อาคาร 33) ชั้น 7-10
-อาคารคลินิกแพทย์ทางเลือก

4

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

14

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

6

สำนักวิทยบริการฯ

15

อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

1

สำนักศิลปะฯ

16

โรงพยาบาลสัตว์

1

รพ.สัตว์

17

หอพักนักศึกษาจีน

2

งานอาคารสถานที่

18

อาคารมหาจักรีสิรินธร  (จันทรเกษมปาร์ค)

4

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

19

เก็บขยะ และทำความสะอาดภายในมหาวิทยาลัย                     ตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้บริเวณรอบมหาวิทยาลัย สนามฟุตบอล       และศาลพระภูมิ

7

งานอาคารสถานที่

20

สนามกีฬาในร่ม ,สระว่ายน้ำ และสโมสรอาจารย์

2

กองพัฒนานักศึกษา

 

รวม

111

 

 

4.1.2  งานเก็บกวาดขยะ เศษกิ่งไม้,ใบไม้ และงานรักษาความสะอาด ทั่วบริเวณมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

4.1.2.1  ทางเข้า – ทางออกของมหาวิทยาลัยฯ  ทั้ง 3 ด้าน 

4.1.2.2  ถนนและทางเข้าภายในมหาวิทยาลัยฯ ทุกเส้นทาง                                  

4.1.2.3  บริเวณสระน้ำภายในมหาวิทยาลัยฯ  ทั้งหมด

      4.1.2.4  บริเวณใต้ต้นไม้ พุ่มไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อมภายในมหาวิทยาลัย ทั้งหมด

      4.1.2.5  บริเวณลานจอดรถกลางแจ้งทั้งหมด

      4.1.2.6  บริเวณภายนอก โดยรอบอาคารที่ทำการไปรษณีย์จันทรเกษม                                          

4.2  วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

อุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ ผู้รับจ้างต้องจัดหามาให้มีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอ  เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนดการเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดพื้นที่การเก็บวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว ข้างต้นนี้ให้กับผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างเป็นผู้เก็บและดูแลเรื่องกุญแจ โดยผู้ว่าจ้างไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่วัสดุอุปกรณ์ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษาความสะอาดสถานที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้างการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดและพนักงาน ทำความสะอาดเป็นไปด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างทั้งสิ้น ยกเว้น ไฟฟ้า น้ำประปา ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้เท่าที่จำเป็นต่อการทำความสะอาดและผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรการประหยัดสาธารณูปโภคดังกล่าวของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด อุปกรณ์ และวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นเบื้องต้น มีดังต่อไปนี้

 1. เครื่องขัดพื้น จำนวนไม่น้อยกว่า         3        เครื่อง
 2. เครื่องดูดฝุ่น จำนวนไม่น้อยกว่า         4        เครื่อง

(ใช้ประจำที่อาคารมหาจักรีสิรินธร จำนวน 2 เครื่อง)

 1. เครื่องมือเช็ดกระจกและไม้รีดน้ำที่กระจก
 2. ไม้กวาด
 3. ไม้ถูพื้น
 4. ไม้ม๊อบพื้น
 5. ไม้รีดน้ำที่พื้น
 6. แปรงขัดพื้น/ลานซีเมนต์
 7. ผ้าเช็ดโต๊ะ ถุงดำใส่ขยะ
 8. ถังน้ำ ขันน้ำ สายยาง
 9. รถเข็นขยะ จำนวนไม่น้อยกว่า         4        คัน
 10. ไม้กวาดหยากไย่
 11. บันไดที่ใช้ปีนเช็ดทำความสะอาด
 12. อุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำและที่รีดน้ำในห้องน้ำ
 13. น้ำยาหรือสารเคมีกำจัดยุง มด แมลง และกับดักหนู
 14. น้ำยาต่าง ๆ ได้แก่

-    น้ำยาทำความสะอาดชนิดต่าง ๆ

-    ผงซักฟอก

-    น้ำยาล้างทำความสะอาดและเคลือบเงา

-    น้ำยาขจัดคราบ สนิม หรือร่องรอยต่าง ๆ

-    น้ำยาล้างและขัดห้องน้ำ                     

-    น้ำยาฆ่าเชื้อ                                 

-    สเปรย์ปรับอากาศ

-    อุปกรณ์ดับกลิ่นในห้องน้ำ และก้อนดับกลิ่นในโถปัสสาวะชาย โดยต้องอยู่ในสภาพ       ที่ใช้งานได้ทุกวัน ตลอดระยะเวลาตามสัญญา

-    ฯลฯ

 1. เชื้อเพลิงในการตัดหญ้า
 2. เครื่องตัดหญ้า
 3. รถขนขยะเพื่อการเก็บขยะรอบบริเวณมหาวิทยาลัย และน้ำมันเชื้อเพลิง

ทั้งนี้ ตามข้อที่ 15 และ 16 น้ำยาหรือสารเคมีต่างๆ ที่นำมาใช้จะต้องเป็นน้ำยาที่ดี          มีคุณภาพและประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งานและมีความปลอดภัยสูงต่อชีวิตและทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับอนุญาต จากสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายการควบคุมวัสดุ อุปกรณ์ และการเบิกจ่ายพร้อมจัดทำบัญชีวัสดุ และแสดงแผนการใช้วัสดุ อุปกรณ์รายเดือน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมแต่งตั้ง ภายในเดือนแรกของสัญญาและรายงานข้อมูลการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการฯ เป็นประจำทุกเดือน

4.3  ระยะเวลาการปฏิบัติงานและรายละเอียดการรักษาความสะอาด

           4.3.1 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

          วันและเวลาการปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติงานวันจันทร์ – วันศุกร์ และวันอาทิตย์ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา  08.30 – 17.30 น. (ปฏิบัติงาน 8 ชม. พัก 1 ชม.) หากมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเหนือจากวัน เวลา ที่กำหนด ให้กำหนดเป็นการปฏิบัติงานล่วงเวลา โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากทางมหาวิทยาลัยก่อน

          กำหนดการปฏิบัติงานล่วงเวลา ให้ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 18.30 - 21.30 น. (ปฏิบัติงาน 3 ชม.) และต้องมีจำนวนผู้ปฏิบัติงาน 30 คน ต่อวัน หรือรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง-คน/วัน หรือ 19,890 ชั่วโมง-คน/ปี โดยสามารถถัวเฉลี่ยจำนวน ชั่วโมง-คนของ การปฏิบัติงานรักษาความสะอาดที่ปฏิบัติงานล่วงเวลาต่อวันได้ และจัดทำสรุปยอดรายงานจำนวนผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลาเสนอต่อมหาวิทยาลัยทุก 3 เดือน ทั้งนี้จำนวนและเวลาการปฏิบัติงานล่วงเวลาให้เป็นไปตามสภาพการปฏิบัติงานจริง โดยผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการปฏิบัติล่วงเวลาให้มหาวิทยาลัยเห็นชอบภายในเดือนแรกของสัญญาและมีการทบทวนทุกๆเดือน หากการปฏิบัติงานล่วงเวลาไม่เป็นไปตามที่กำหนดโดยผู้รับจ้างจัดส่งพนักงานรักษาความสะอาดไม่ครบจำนวน จะต้องจ่ายเงินคืนให้กับมหาวิทยาลัยเป็นรายคน หากมหาวิทยาลัยใช้พนักงานเกินจำนวน มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินค่าจ้างส่วนเกินให้กับผู้รับจ้าง เช่นเดียวกัน ทั้งนี้จำนวนที่เกินคือจำนวนที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้วเท่านั้น

          ทั้งนี้ ให้มีการลงชื่อ ลงเวลาการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงานให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบ วิธีการ และแบบฟอร์มให้มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ภายในเดือนแรกของสัญญา

หากมหาวิทยาลัยประกาศให้มีวันหยุดพิเศษ หรือเพิ่มเติม นั้น มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเงินค่าจ้างประจำวันในวันนั้นๆ หรืออาจให้ทำงานอื่นชดเชย

4.3.2  รายละเอียดการรักษาความสะอาดภายในอาคาร

          ลักษณะงานมาตรฐานของงานทำความสะอาดภายในอาคารให้เป็นไปโดยมีลักษณะคุณภาพไม่ต่ำกว่าข้อกำหนด ดังนี้

 • การทำความสะอาดรายวัน

      ในแต่ละอาคารที่รับผิดชอบ จะต้องดำเนินการ ดังนี้

 1. กวาดพื้นและถูพื้นด้วยม๊อบ ทำพื้นเคลือบเงาในจุดที่จำเป็น
 2. ปัดฝุ่นละอองและเช็ดเคาน์เตอร์บริการส่วนหน้าของทุกอาคาร
 3. เช็ดกระจกบริเวณที่ใกล้จุดสัมผัสทุกแห่ง ด้วยผ้าเช็ดกระจก (ห้ามใช้กระดาษหนังสือพิมพ์) ให้มีความสะอาดใส  ไม่มีคราบ
 4. ทำความสะอาดที่นั่งพัก ทางเดินร่วมหน้าอาคารและบริเวณโดยรอบของอาคาร
 5. ทำความสะอาดกระจกบริเวณหน้าห้องทุกอาคาร ทุกห้อง และทุกชั้น
 6. ทำความสะอาดเก้าอี้ในห้องเรียน จัดระเบียบเก้าอี้ในห้องเรียน ทำความสะอาดกระดานดำ

หรือไวท์บอร์ดทุกครั้งที่สิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา

 1. ทำความสะอาดบันไดและราวบันได พร้อมเคลือบเงา
 2. ทำความสะอาดห้องน้ำด้วยการขัดถู ล้างห้องน้ำ เคลือบสุขภัณฑ์ที่ประจำในห้องน้ำด้วยน้ำยาฆ่า เชื้อโรคให้อยู่ในสภาพที่สะอาดและหอมสดชื่นอยู่ตลอดเวลา โดยมีการดำเนินการไม่น้อยกว่าวันละ                   4 ครั้ง  โดยมีการจัดทำป้ายระบุเวลาการทำความสะอาดครั้งต่อไป และชื่อผู้รับผิดชอบ และมีการ               ตรวจสอบ โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดของผู้รับจ้างเป็นประจำ
 3. ทำความสะอาดห้องพักอาจารย์และชั้นวางหนังสือ ชั้นวางของ โต๊ะเก้าอี้
 4. ทำความสะอาดอ่างน้ำ โต๊ะปฏิบัติการ พื้นและส่วนประกอบอื่นๆ ในห้องที่มีส่วนประกอบดังกล่าว
 5. ทำความสะอาดและจัดระเบียบในห้องเรียน ทำความสะอาดกระดานดำ
 6. ทำความสะอาดกระสอบปอ หรือ ที่เช็ดเท้าบริเวณบันไดทางขึ้นลงอาคารแต่ละอาคาร
 7. เก็บขยะและเปลี่ยนถุงดำใส่ขยะตามภาชนะที่ใส่ขยะทุกวัน อย่างน้อย วันละ  1  ครั้ง หรือ                เมื่อมีขยะเต็ม โดยนำขยะไปทิ้งในบริเวณที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 8. รายงานส่วนที่ชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นต่ออาจารย์หรือผู้ดูแลอาคารแต่ละอาคาร
 9. ปิดน้ำประปา ปิดไฟฟ้า และปิดอาคารหากได้รับการมอบหมายและตรวจตราความ เรียบร้อยทุกครั้งเมื่อสิ้นสุดงานในแต่ละครั้ง                                           
 10. ทำความสะอาดลิฟต์โดยสารให้สะอาดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 11. ในช่วงเช้าต้องทำความสะอาดให้แล้วเสร็จ ก่อนเวลา 09.00 น. และนำสิ่งปฏิกูล ขยะมูล                    ฝอยไปทิ้งไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
 12. 1 ในช่วงเย็นต้องทำงานให้แล้วเสร็จ และนำสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย ออกไปทิ้งภายนอกอาคาร ก่อนปิดอาคาร
 13. 19. พนักงานรักษาความสะอาดแต่ละอาคาร ต้องกวาดขยะ ใบไม้ บริเวณรอบๆ ตัวอาคารที่รับผิดชอบ
 14. ทำความสะอาดใบไม้ กระถางต้นไม้ ที่ประดับภายในอาคาร
 15. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ให้ผู้รับจ้างเสนอวิธีการ และแบบฟอร์มการตรวจสอบการทำความสะอาดรายวันให้มหาวิทยาลัยเห็นชอบ ภายในเดือนแรกของสัญญาจ้าง          

 • การทำความสะอาดรายสัปดาห์

ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ เสนอต่อมหาวิทยาลัยภายในเดือนแรกของสัญญาจ้าง   โดยงานที่ต้องทำ ได้แก่

 1. ซักผ้าเช็ดเท้า ผ้าเช็ดมือ หรือผ้าปูโต๊ะต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลอาคาร
 2. ทำความสะอาดกระจกภายในอาคาร หน้าต่าง บานประตูทุกบาน กระจกป้ายประกาศ ด้านหน้าของอาคาร ต่าง ๆ ทุกชั้น
 3. ปัดหยากไย่ตามเพดาน หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง ฝ้า ผนังทุกซอกทุกมุม
 4. ลบรอยเปื้อนต่างๆ ตามผนัง ราวบันได จมูกบันได ผนังและบานประตูของห้องน้ำในแต่ละอาคาร
 5. ล้างถังขยะทุกใบให้สะอาดทั้งภายนอกและภายใน
 6. เช็ดฝุ่นบริเวณหลังตู้ต่าง ๆ ในแต่ละห้องของแต่ละอาคาร
 7. ทำความสะอาดชั้นวางรองเท้าหรือชั้นวางอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติในงานรายวัน
 8. รายงานส่วนที่ชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นต่ออาจารย์หรือผู้ดูแลอาคารแต่ละอาคาร
 9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย

 

 • การทำความสะอาดรายเดือน

ผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการทำความสะอาดรายเดือน พร้อมรายละเอียดการเข้าปฏิบัติงาน เสนอต่อมหาวิทยาลัยภายในเดือนแรกของสัญญาจ้าง และแจ้งอาจารย์หรือผู้ดูแลอาคารก่อนเข้าปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการงานที่ต้องทำ ได้แก่

 1. ทำความสะอาดโดยการล้างพื้นอาคาร ขัดพื้นทุกแห่งให้ปราศจากคราบ หรือสิ่งสกปรก                     แล้วขัดเงาโดยใช้เครื่องขัดพื้นและเครื่องขัดเงา
 2. ดูดฝุ่นด้วยเครื่องดูดฝุ่นตามซอกมุมต่าง ๆ และบริเวณที่ใช้ไม้กวาดไม่สะดวก
 3. เช็ดผนังกระจกภายนอกอาคาร ที่สามารถเข้าดำเนินการได้โดยไม่เกิดอันตราย
 4. ให้พนักงานรักษาความสะอาดระดมกำลัง เพื่อพัฒนาพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด
 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
  • การทำความสะอาดรายภาคเรียน/รายปี

ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดครั้งใหญ่ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  โดยต้องส่งแผนการทำความสะอาดรายเดือน พร้อมรายละเอียดเสนอมหาวิทยาลัยภายในเดือนแรกของสัญญา และแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  อย่างน้อย 7 วันทำการ  ก่อนเข้าปฏิบัติงาน งานที่ต้องทำ ได้แก่

 1. งานที่ปฏิบัติในช่วงงานรายเดือน รายสัปดาห์ และรายวัน หรืองานที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ทำ โดยมุ่งที่จะเป็นการทำความสะอาดครั้งใหญ่
 2. ขัดเงาพื้น ที่นั่งพัก ส่วนหน้าของห้องพัก
 3. เช็ดฝุ่น หรือทำความสะอาดกระจกในส่วนที่สูงที่ต้องใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ที่ไม่สะดวก ต่อการปฏิบัติงานในส่วนรายวัน
 4. ทำความสะอาดโดยการล้างพื้นอาคารจอดรถของอาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก และอาคาร นวัตกรรมการศึกษา
 5. ล้างถนนหรือลานรอบอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. จัดเก็บเศษใบไม้ กิ่งไม้บนหลังคาและรางน้ำของอาคารต่างๆ
 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราว ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 1. ฉีดยุง มด แมลงหรือวางกับดักหนูในกรณีที่ได้รับมอบหมายหรือตามกำหนดระยะเวลาที่ ระบุโดยผู้ควบคุมอาคาร                                                  
 2. จัดโต๊ะ เก้าอี้ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในกิจกรรมหรืองานของมหาวิทยาลัย

 

4.3.3  รายละเอียดการทำความสะอาดภายนอกอาคาร

4.3.3.1 บริเวณที่ต้องทำความสะอาดภายนอกอาคาร / นอกห้อง ได้แก่

 -    ห้องน้ำชายหญิง ห้องน้ำอาจารย์

 -    ที่พักหน้าห้อง ที่นั่งของนักศึกษา

 -    สโมสรอาจารย์

 -    ใต้ต้นไม้และส่วนที่มีการปลูกต้นไม้เพื่อการประดับและตกแต่งอาคาร

 -    ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่ออาคาร หรือป้ายบอกทางบริเวณโดยรอบอาคาร

 -    ระเบียง ราวบันได บันได  ผนังและสวิทช์เปิด/ปิด

 -    ถนนและทางเดินภายในมหาวิทยาลัยฯ ทุกเส้นทาง

 -   บริเวณพื้นที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย

 -    สระน้ำภายในมหาวิทยาลัย ฯ ทั้งหมด

4.3.3.2  การกวาดเก็บ ทางเข้า-ออกของมหาวิทยาลัยฯ ทุกด้าน ถนน สระน้ำ ให้ดำเนินการ   ให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา  09.00 น. ในแต่ละวัน การกวาด ให้กวาดขยะทั้งหมด ทั้งขยะเปียก-ขยะแห้งรวมในถุงดำ บริเวณหน้าอาคารและสวนหย่อมทุกแห่ง และทั่วไปทั้งในที่ที่กำหนด

4.3.3.3  การเก็บขยะ ให้เก็บวันละ 2 ครั้ง ตามช่วงเวลา ดังนี้

     - ช่วงเช้า   07.00 น.- 09.00 น.

     - ช่วงเย็น   15.30 น.- 17.30 น.

 โดยให้ผู้รับจ้าง จัดทำแนวปฏิบัติในการจัดเก็บขยะและตัดหญ้า เสนอต่อคณะกรรมการตรวจการรับพัสดุภายในเดือนแรกของสัญญา โดยใช้รถขนขยะของผู้รับจ้างและเครื่องตัดหญ้า (น้ำมัน และการซ่อมบำรุง ผู้รับจ้าง เป็นผู้รับผิดชอบ) ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับสำนักงานเขต หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพักขยะ และนำขยะไปทิ้งวันต่อวัน โดยไม่ให้มีขยะตกค้างภายในมหาวิทยาลัย

4.3.3.4 การเก็บขยะนอกเหนือจากขยะทั่วไป ที่สำนักงานเขตไม่ได้จัดเก็บ เช่น กิ่งไม้ เศษวัสดุจากการจัดกิจกรรม เศษกระจก ซากโต๊ะและเก้าอี้ หรืออื่นๆ เป็นต้น ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการนำไปทิ้ง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยไม่ให้มีขยะตกค้าง

4.3.3.5 งานตัดหญ้าทั่วบริเวณมหาวิทยาลัย ได้แก่ สนามฟุตบอล , ส่วนที่มีการปลูกต้นไม้       เพื่อการประดับและตกแต่งอาคาร , ริมทางเท้า , สวนหย่อม , บริเวณรอบสระน้ำ จันทรเกษมปาร์ค เป็นต้น อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ เชื้อเพลิง วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ                    

4.4  มาตรฐานการปฏิบัติงานในแต่ละรายการ

4.4.1 การทำความสะอาดพื้นผิว

-  การปัดกวาด ดูดฝุ่น พื้นที่ว่างตามชั้นอาคาร ห้องโถง ทางเดิน บันไดจนถึงบันไดขั้นสุดท้ายของอาคาร ให้สะอาดปราศจากเศษผง ฝุ่นละออง และนำขยะไปทิ้งนอกตัวอาคาร ณ ที่ทิ้งขยะที่ ผู้ว่าจ้างกำหนด   ให้ใช้ไม้กวาดขนอ่อนในการปัดกวาด เว้นแต่ที่ที่เป็นพรมให้ใช้แปรงปัดหรือ  เครื่องดูดฝุ่น หากมีการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้สำนักงานเมื่อทำความสะอาดเสร็จ ให้จัดเข้าที่ดังเดิม โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย  แก่พื้น เฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องใช้สำนักงาน หรือเครื่องมือในแต่ละห้อง แต่ละอาคาร

 • การถูด้วยม๊อบ ให้ถูพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยม๊อบชุบน้ำหมาด ๆ ม๊อบที่นำมาใช้งานต้องเป็นม๊อบที่สะอาด และหมั่นเปลี่ยนน้ำทำความสะอาดเสมอ หากบริเวณใดมีความสกปรกมาก ให้ใช้น้ำยาขัดพื้น หรือน้ำสบู่อ่อนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ รวมถึงการขจัดรอย หรือตำหนิต่าง ๆ บนพื้น ซึ่งเกิดจากรอยรองเท้าด้วย สำหรับพื้นที่ที่เป็นพรมให้ลบรอยเปื้อนบนพรมด้วยน้ำยาตามความเหมาะสมหลังจากเช็ด ถูพื้นแล้ว บริเวณพื้นที่ต่าง ๆ จะต้องสะอาดปราศจากเศษผงฝุ่นละอองและไม่มีรอยเหวี่ยงของม๊อบติดตามขอบกำแพง บัวพื้น ฝาผนัง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สำนักงาน หรือเครื่องมือในห้องปฏิบัติงานต่าง ๆ  ไม่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น เนื่องจากการทำงานดังกล่าว

4.4.2  การลงน้ำยาขัดพื้น เคลือบเงาพื้น เคลือบเงาพื้น ให้ทำหลังจากการดำเนินการในข้อ 4.4.1 การปัดกวาด ดูดฝุ่น และการถูด้วยม๊อบแล้ว และการลงน้ำยาดังกล่าวในบริเวณใดก็ตาม ต้องระมัดระวังไม่ให้ฝาผนังและบัวพื้น เปรอะเปื้อนเป็นรอย หรือชำรุดเสียหาย

-  การขัดพื้นและการขัดเงา ให้ปฏิบัติทันทีหลังจากการลงน้ำยาขัดพื้น หรือเคลือบเงาพื้น ทั้งนี้ให้ผู้รับจ้างพิจารณาเลือกใช้เครื่องใช้ วัสดุ และอุปกรณ์ตามความเหมาะสมกับวัสดุพื้น โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือรอยตำหนิใด ๆ บนพื้นนั้น

-  การลอกพื้นและการเคลือบน้ำยา การลอกพื้นและเคลือบพื้นด้วยน้ำยา เพื่อให้ผิวสะอาดปราศจากตำหนิและริ้วรอยมีความสวยงามทนทานนั้น ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามความเหมาะสมกับวัสดุพื้น ทั้งนี้ เมื่อทำการลอกพื้นและเคลือบพื้นด้วยน้ำยาให้เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว  เครื่องใช้สำนักงาน  เครื่องมือต่าง ๆ ที่เคลื่อนย้ายได้ด้วย หลังจากน้ำยาแห้งดีแล้วให้ขัดพื้นให้สะอาดและนำเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้สำนักงาน หรือเครื่องมือต่าง ๆ เก็บเข้าที่ให้เหมือนเดิม

4.4.3  การทำความสะอาดพรม ให้ดูดฝุ่นละออง เศษผง ขนสัตว์ที่หลุดร่วงอยู่บนพื้นพรมให้สะอาด ในกรณีที่ทำการซักพรม โดยการซักแห้งหรือวิธีการอื่นใดก็ตามต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและความสวยงาม

4.4.4  การทำความสะอาดฝาผนังและฝ้าเพดาน ให้ปัดกวาด เช็ดถู ดูดฝุ่น ให้ปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ ไยแมงมุม คราบสกปรกและรอยต่าง ๆ  หากมีการเคลื่อนย้ายออกจากที่ให้กลับเข้าที่เดิม เมื่องานแล้วเสร็จ โดยไม่เกิดความเสียหายใด ๆ บริเวณพื้นที่นั้น ๆ  และไม่มีเศษผงตกค้างอยู่บนพื้นห้อง การทำความสะอาดในข้อนี้ให้รวมถึง ประตู หน้าต่าง  หน้ากากเครื่องปรับอากาศ และฝาผนังใต้หน้าต่าง และให้ระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับฝาผนังที่บุด้วยกระสอบป่านและวัสดุกันเสียงสะท้อน

4.4.5 การทำความสะอาดกระจก ให้เช็ดกระจกด้วยน้ำยาเช็ดกระจก หรือล้างด้วยน้ำสบู่อ่อน แล้วล้างด้วยน้ำยาและเช็ดให้แห้งกระจกใสสะอาดปราศจากคราบสกปรก ตำหนิ รอยสัมผัส และห้ามใช้ผงขัดในการทำความสะอาดกระจก ห้ามใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เช็ดกระจก

4.4.6 การทำความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ให้เช็ดถูให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ และคราบสกปรก และให้ทำด้วยความระมัดระวัง หากมีการถอดมาทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ เมื่องานแล้วเสร็จให้ประกอบเข้าดังเดิม โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ

4.4.7 การขัดเงาบริเวณที่เป็นโลหะ ส่วนประกอบใด ๆ ในอาคารที่เป็นโลหะ และเครื่องมือเครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการที่เป็นสแตนเลส ให้ดูแลรักษาให้เงางามอยู่เสมอ และไม่ให้มีคราบสนิม

4.4.8 ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดในรายละเอียดของการทำงาน ให้ผู้รับจ้างดำเนินการทำความสะอาดตามสภาพของงานหรือตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างงาน

4.5 คุณสมบัติพนักงานรักษาความสะอาดและการควบคุม

4.5.1   พนักงานที่ผู้รับจ้างส่งมานั้น ต้องเป็นผู้ที่มีความสุภาพเรียบร้อย สุขภาพดี ประวัติดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง และมีความรักในการให้บริการ วาจาสุภาพอ่อนหวาน และได้รับการฝึกงานด้านการทำความสะอาดอย่างถูกวิธี และเข้าใจระบบการทำความสะอาด ผ่านการฝึกอบรมด้านการทำความสะอาดจากผู้รับจ้างมาเป็นอย่างดี เพศ ชายหรือหญิง

4.5.2   ให้ผู้รับจ้างจัดทำประวัติพนักงานโดยละเอียด พร้อมรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป  ส่งให้ผู้ว่าจ้างล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนเริ่มวันปฏิบัติงานทำความสะอาด โดยส่งที่ คณะกรรมการตรวจการจ้าง และสำเนาถึงหน่วยงานที่ดูแล

4.5.3  พนักงานทุกคนต้องอยู่ในเครื่องแบบมาตรฐานเดียวกัน ติดป้ายชื่อประจำตัวทุกคน และติด

บัตรพร้อมรูปถ่ายที่ผู้รับจ้างออกให้                             

4.5.4 ให้ผู้รับจ้างแจ้งจำนวนพนักงานที่จะส่งเข้ามาทำความสะอาด พร้อมรายชื่อ ในกรณีที่มีการ

สับเปลี่ยนหรือทดแทนตัวบุคคล ให้แจ้งชื่อและประวัติเป็นการสำรองล่วงหน้า โดยให้รายงานตัวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือผู้ดูแลอาคาร พร้อมทั้งส่งประวัติพนักงานสำรองดังกล่าวที่งานพัสดุ  สำนักงานอธิการบดี ในกรณีของการส่งพนักงานมาปฏิบัติหน้าที่สำหรับงานรายสัปดาห์ รายเดือน หรือ รายปี  หากพนักงานเป็นคนละชุดกับพนักงานรายวัน ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายชื่อพนักงานชุดดังกล่าวล่วงหน้าก่อนเข้าปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

4.5.5  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง  ที่เกิดความสูญหายหรือสูญเสียขึ้น โดยการกระทำของผู้รับจ้างหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างจริง ผู้รับจ้างจะชดใช้ตามสภาพทรัพย์สินที่สูญหายหรือชำรุดแตกหัก หรือตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร

4.5.6 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองคนงานหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างที่มาทำงานกับ

ผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายแรงงาน โดยเฉพาะค่าจ้างคนงานหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างเกี่ยวกับการประกันสังคม การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน ให้ยึดหลักตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โดยไม่เรียกร้องเพิ่มจากผู้ว่าจ้างงาน

                                     

4.5.7 ผู้รับจ้าง จะต้องสัญญาว่าจะจ่ายเงินค่าแรงให้แก่คนงานหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างให้ตรงตาม ที่ได้ตกลงกัน โดยหากจ่ายเดือนละ 1 ครั้งให้จ่ายไม่เกินวันที่ 5 ของเดือน ในแต่ละเดือนนั้น ๆ

4.5.8 ทุกครั้งที่ผู้รับจ้างจะออกจากอาคารที่ทำความสะอาด จะต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของผู้ว่าจ้างตรวจดูสิ่งของให้เรียบร้อย พร้อมทั้งตรวจดู ถุง กระเป๋า ย่าม หรือสิ่งอื่นใดที่ปรากฏความผิดสังเกต

4.5.9 การจัดหาพนักงานบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการเตรียมพนักงานให้มีอย่างเพียงพอต่อ  

การใช้งานด้านการทำความสะอาดและในด้านพนักงานจะต้องพร้อมที่จะมีการทดแทนด้วยพนักงานที่ผ่านการฝึกงานมาอย่างมีประสิทธิภาพ หากมีการหยุดงานหรือลาออกของพนักงานประจำ

4.5.10  การจัดเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ในกรณีของงานประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และประจำ

ภาคเรียน/รายปี ผู้รับจ้างอาจใช้พนักงานชุดเดียวกันหรือต่างชุดกับที่ปฏิบัติหน้าที่รายวันก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องไม่นำงานมารวมทำกับงานในส่วนงานรายวัน

           4.5.11 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ในการทดสอบการทำงานของพนักงานของผู้รับจ้าง และหากพบว่าการปฏิบัติงานของพนักงานของผู้รับจ้างไม่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติหน้าที่แล้ว    ผู้รับจ้างจะต้องหาพนักงานมาแทนทันที                             

4.5.12 การควบคุมงาน ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ ดังนี้            

4.5.12.1 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีหัวหน้าพนักงานทำความสะอาดจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน (ไม่นับรวมกับจำนวนพนักงานทำความสะอาด) โดยเสนอแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบการตรวจสอบการทำงาน และวิธีการ เสนอต่อมหาวิทยาลัยถายในเดือนแรกของสัญญา และต้องปฏิบัติตามการควบคุมตรวจสอบตามที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ

4.5.12.2 หัวหน้าพนักงานทำความสะอาดที่ผู้รับจ้างแต่งตั้ง จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกให้เป็นผู้ประสานงานและดูแลพนักงานของผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ โดยต้องควบคุมดูแลการทำงานให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างปลอดภัยทั้งตนเองและผู้อื่น และพร้อมจะแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานของผู้รับจ้าง และสามารถประสานงานกับมหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติงานประจำ อย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

4.5.12.3 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบการทำงาน (สายตรวจ) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยเสนอแนวทาง วิธีการ และแบบฟอร์มการตรวจสอบการทำงานต่อมหาวิทยาลัย ภายในเดือนแรกของสัญญา และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อกรรมการตรวจรับพัสดุทุกเดือน

4.5.12.4  หากผู้ว่าจ้างมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างปรับปรุงการทำงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องและ ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขภายใน  3  วัน และไม่ชี้แจงเหตุผลที่สมควรให้ผู้ว่าจ้างรับทราบ ผู้ว่าจ้าง จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างปรับปรุงการทำงาน หากเกิดในเหตุดังกล่าวเป็นครั้งที่ 2 และหากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขภายใน 3 วัน และไม่ชี้แจงเหตุผลที่สมควรให้ผู้ว่าจ้างรับทราบ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ปรับหรือบอกเลิกสัญญาดังกล่าวได้

4.5.12.5  การทำงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจะต้องมีการติดตั้งป้ายเตือนอันตรายบริเวณพื้นที่ทำงานนั้น ๆ

4.5.12.6  ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยทั้งที่มหาวิทยาลัย ได้กำหนดไว้แล้วหรือกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง                                                       

4.5.12.7  ต้องประสานงานความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันกับ  งานอาคารสถานที่ และงานบริการรักษาความปลอดภัยเสมือนเป็นงานเดียวกัน  โดยไม่ก่อให้เกิดความบกพร่องต่องานที่ปฏิบัติและมิก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง

4.5.12.8  พนักงานที่ผู้รับจ้างส่งมาปฏิบัติงาน จะนำพาบุคคลภายนอกเข้ามาห้องปฏิบัติงานไม่ได้

4.5.12.9  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจัดสรรพนักงาน          เข้าทำความสะอาด ณ พื้นที่ใด ๆ ตามพื้นที่ที่ระบุไว้ในสัญญาก็ได้

 

4.6. รายละเอียดงานและเงื่อนไขการทำความสะอาดอาคารมหาจักรีสิรินธร (จันทรเกษมปาร์ค)

4.6.1 รายละเอียดงานทำความสะอาด

          ผู้รับจ้างต้องบริการทำความสะอาดอาคารมหาจักรีสิรินธร ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(จันทรเกษมปาร์ค) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม จำนวน 1 อาคาร(รวม 12 เดือน) โดยจัดส่งพนักงานมาปฏิบัติงานทำความสะอาดประจำทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 21.00 น. จำนวน 4 คน          ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติงานแบ่งเป็น 2 ผลัด ดังนี้

                     - ผลัดที่ 1 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น. จำนวน 3 คน

                    - ผลัดที่ 2 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น. จำนวน 1 คน

 

          ลักษณะงาน กำหนดเวลาทำงานและมาตรฐานของงานทำความสะอาดให้เป็นดังต่อไปนี้

 4.6.1.1 การทำความสะอาดรายวัน ทุกวันทำการ เวลา 07.00 – 21.00 น. วันจันทร์ – วันอาทิตย์

- กวาดพื้นและถูพื้นด้วยม็อบ ทำเคลือบเงาในจุดที่จำเป็น

                   - ปัดฝุ่นละอองและเช็ดเคาน์เตอร์บริการ

                   - เช็ดกระจกบริเวณที่อยู่ใกล้การสัมผัสทุกแห่ง โดยใช้ผ้าเช็ดกระจกห้ามใช้หนังสือพิมพ์

                   - ทำความสะอาดระเบียงที่นั่งพัก/ ทางเดินร่วมด้านหน้าอาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร

                   - ทำความสะอาดกระจกบริเวณด้านหน้าห้องทำงานทุกห้องและทุกชั้น

                   - ทำความสะอาดบันไดและราวบันได พร้อมเคลือบเงา

                   - ทำความสะอาดห้องน้ำด้วยการขัดถู ล้างห้องน้ำ เคลือบสุขภัณฑ์ที่ประจำในห้องน้ำ ด้วย                    น้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้อยู่ในสภาพที่สะอาดและหอมสดชื่น อยู่ตลอดเวลา 

                   - ทำความสะอาดห้องพัก

                   - ทำความสะอาดชั้นวางหนังสือ เช่น วางของ, โต๊ะ, เก้าอี้

                   - รายงานสิ่งที่ชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นโดยด่วน

                   - ปิดไฟฟ้า ปิดน้ำประปาและตรวจตราความเรียบร้อยก่อนออกจากตัวอาคาร

                   - ทำความสะอาดอื่นๆและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการปฏิบัติงาน

4.6.1.2 การทำความสะอาดรายสัปดาห์ในวันหยุดทำการของอาคารมหาจักรีสิรินธร เวลา 07.00 – 17.00 น.

                   - ขัดเงาพื้น ที่นั่งพัก ส่วนหน้าของห้องพัก

                   - ขัดเงาบริเวณเคาน์เตอร์ติดต่อของฝ่ายบริการส่วนหน้า

                   - ปัดหยากไย่ตามเพดาน ฝ้าพนังทุกซอกทุกมุม

                   - ทำความสะอาดกระจก หน้าต่าง บานประตูทุกบาน กระจกป้ายประกาศ ด้านหน้าของ                               หน่วยงานต่างๆ ภายในอาคารมหาจักรีสิรินธร

                    - ลบรอยเปื้อนต่างๆตามผนังและราวบันไดและจมูกบันได ฯลฯ

4.6.1.3 การทำความสะอาดรายเดือนโดยกำหนดให้ทำในวันที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เวลา 07.00 – 17.00 น.

                   - โดยทำการล้าง เคลือบเงาและขัดพื้นทุกแห่งโดยใช้เครื่องขัดและใช้น้ำยาพร้อมทั้งเคลือบเงา

                   - ทำความสะอาดห้องสัมมนา ทั้ง 5 ห้อง

4.6.1.4 ให้ผู้รับจ้างจัดพนักงานมาปฏิบัติงานเต็มทุกวันทำการของผู้ว่าจ้างในระหว่างเวลา 07.00 – 21.00 น.

4.6.1.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดพนักงานไม่น้อยกว่า 4  คน มาประจำอาคารมหาจักรีสิรินธร

4.6.1.6 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานมาควบคุมดูแลและตรวจสอบงานทำความ        สะอาดเป็นประจำทุกวัน อย่างน้อย 1 คน

4.6.1.7 การทำความสะอาดรายปี ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนด การปฏิบัติงาน โดยผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดครั้งใหญ่ปีละ 1 ครั้ง

         4.6.2 ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดพื้นที่ที่ทำการจ้างดังต่อไปนี้

4.6.2.1 พื้นอาคารทั้งหมด บริเวณภายนอกห้อง เช่น ทางเดินส่วนกลาง พื้นระเบียง ลอบบี้ เทอร์เรส ชั้น 1 หน้าห้องบันได รวมบันได ที่นั่งหน้าห้อง  ห้องน้ำชาย – หญิงทุกห้อง พร้อมลงเคลือบเงา

4.6.2.2 ทำความสะอาดกระจก ประตู – หน้าต่างทุกชั้นที่อยู่รอบนอกห้องและกระจกในห้องน้ำหญิง – ชาย

4.6.2.3 ทำความสะอาดฝ้าผนัง ฝ้าเพดาน เก็บกวาดหยากไย่รอบนอกห้อง

4.6.2.4 ทำความสะอาดภายในและภายนอก

                   - ห้องผู้จัดการ ชั้นที่ 1

                   - บริเวณเคาน์เตอร์บริการส่วนหน้า

                   - ห้องอื่นๆทุกห้องทุกชั้นตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

4.6.2.5 ทำความสะอาดซักพรมที่มีรอยเปื้อนตามจุดต่างๆเดือนละ 1 ครั้ง และดูดฝุ่นพรม (หากกรณีที่เกิดความสกปรกพื้นพรมทางบริษัทฯ ยินดีบริการซักพรมให้ทันที)

4.6.2.6 สถานที่หรือส่วนประกอบของอาคาร ซึ่งโดยสภาพต้องทำความสะอาด

4.6.3 มาตรฐานของงาน

การทำความสะอาดสถานที่ในอาคารมหาจักรีสิรินธร ให้เป็นไปตามลักษณะงานที่กำหนดในข้อ 4.4

4.6.4 การส่งพนักงานเข้าทำความสะอาด คุณสมบัติพนักงานรักษาความสะอาดและการควบคุม ให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 4.5

 

          สำหรับผู้ประกอบการซึ่งชนะการประกวดราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ และได้เข้าทำสัญญาเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดที่เป็นแนวทางปฏิบัติในการจ้างทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมโดยเคร่งครัด

 

 1. 5. ระยะเวลาดำเนินการจ้างทำความสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

            เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ( 12 เดือน )

 

 1. 6. วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง

                 วงเงินจำนวน 14,000,000.- บาท  (สิบสี่ล้านบาทถ้วน)

 

 1. 7. สถานที่ติดต่อ

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ 39/1     ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์   ที่สามารถติดต่อได้

 โทรศัพท์ 0-2942-6800 ต่อ 1130 - 1132 โทรสาร  0-2513-9735   

------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารการประกวดราคาจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Bidding :  e – bidding

จัดจ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประจำปีงบประมาณ 2561

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่   02/2561                   

  ลงวันที่          สิงหาคม 2560

 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ามหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ 39/1 ถนน รัชดาภิเษก แขวง   จันทรเกษม เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

 

 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา

          1.1 รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (ตามข้อ 4 ของขอบเขตของงาน TOR)

          1.2 แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

          1.3 แบบสัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร

          1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน

                   (1) หลักประกันการเสนอราคา

                   (2) หลักประกันสัญญา

          1.5 บทนิยาม

                   (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

                   (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

          1.6 แบบบัญชีเอกสาร

                   (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

                   (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

                       

 1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

2.2   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ

2.3   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5

2.4   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.5    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด

     2.6   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

     2.7   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

     2.8   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม           ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมแนบเอกสารแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP ณ วันยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

     2.9  ผู้รับจ้างต้องมีจำนวนพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาด โดยขึ้นทะเบียนประกันสังคมกับทางบริษัท ไม่ต่ำกว่า 111 คน 

               2.10  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง            ในวงเงินไม่น้อยกว่า  7,000,000.- บาท  (เจ็ดล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ  และผลงานต้องไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศ พร้อมแนบหนังสือรับรองผลงานดังกล่าว

 1.  หลักฐานการเสนอราคา

          ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ

              3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

                   (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

                             (ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล
 บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                             (บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                   (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน
 (1)

                   (3)  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือสำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

                   (4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.6  (1)

          3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

                   (1)  หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด  ในกรณีที่ผู้เสนอราคา   มอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

                   (2)  หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 1.4 (1)

                   (3)  สำเนาหนังสือรับรองผลงาน   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                    (4)  เอกสารหรือหลักฐาน แสดงว่าผู้รับจ้างมีพนักงานตามที่กำหนดในข้อ 2.9 เช่น หนังสือรับรองจำนวนผู้ปฏิบัติงานโดยผู้มีอำนาจของบริษัทรับรอง หรือบัญชีจัดส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม หรือ อื่นๆ

                   (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.6 (2)

 

 1. การเสนอราคา

          4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)        

          4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องโดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ มหาวิทยาลัย

                ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

          4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการตามสัญญาที่จะจ้างตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 รวมระยะเวลา 12 เดือน

                   4.4  ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

          4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ……………….......................………… ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

          เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

          คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.5 (1)      ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่

          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว

          คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ  เพื่อให้การประกวดราคาเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

          4.6  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้

      (1)   ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

      (2)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

                (3)   ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่กําหนด

                (4)   ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา

                (5)   ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

 

 1. หลักประกันการเสนอราคา

          ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน 700,000.- บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

                   5.1 หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน   ดังระบุใน ข้อ 1.4 (1)

                   5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางธนาคาร

                   5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย

                   กรณีที่ผู้เสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง                      ในวันที่.....................................ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึง 16.30 ..

ตามแบบตัวอย่างหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกันการเสนอราคา) กำหนดให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา เป็นผู้วางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ดำเนินการดังนี้

(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา ซึ่งต้องวางหลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการร่วมค้า เท่านั้น

(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา
ซึ่งต้องวางหลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็น
ผู้เข้าเสนอราคากับทางราชการ 

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) 

                   หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ 3 ลําดับแรก จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

                   การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

 1. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

          6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสิน โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม

          6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา         ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการดำเนินการประกวดจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ   ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ ต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น

          6.3  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

                   (1)ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย

                   (2)ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

                   (3)เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น     

          6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการประกวดราคา หรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา         หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

          6.5  มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก  การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่ เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสาร   อันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

          ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยจะให้ผู้เสนอราคานั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์      หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

          6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 มหาวิทยาลัยมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว  และมหาวิทยาลัยจะพิจารณา ลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

                ในกรณีนี้ หากอธิการบดีพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคา
ที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง อธิการบดีมีอำนาจยกเลิกการพิจารณา
ผลการเสนอราคาดังกล่าวได้

         

 1. การทำสัญญาจ้าง

          ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.3  กับมหาวิทยาลัยภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้   ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

          7.1  เงินสด

          7.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น

ไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

          7.3  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุใน ข้อ 1.4 (2)

          7.4  หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุ ในข้อ1.4 (2)

          7.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย

          หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

 

 

 

 

 

 

 1. 8. อัตราค่าปรับ การบังคับค่าปรับ และค่าใช้จ่าย

          8.1 ถ้าไม่มีพนักงานของผู้ชนะการประกวดราคามาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานในวันใด ผู้ชนะการประกวดราคายินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจ้างที่จะได้รับตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำต่อคนต่อวันที่ใช้บังคับในเขตกรุงเทพมหานครในวันนั้น และยินยอมให้มหาวิทยาลัยปรับเป็นรายวัน  ในอัตราร้อยละ  0.1  ของราคาที่ตกลงจ้างทั้งหมดตามสัญญานี้  อีกต่อหนึ่ง  แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ  100  บาท  นับตั้งแต่วันที่ไม่มีพนักงานมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวนเป็นต้นไป หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานเป็นต้นไป จนกว่าจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบจำนวน

          8.2 ถ้าไม่มีพนักงานของผู้ชนะการประกวดราคามาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงาน 3 (สาม) วันติดต่อกัน นอกจากผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องรับผิดตามข้อ 8.1 แล้ว เมื่อมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้ผู้ชนะการประกวดราคาทราบแล้ว ผู้ชนะการประกวดราคายังไม่แก้ไข หรือจัดส่งพนักงานมาปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาภายใน 7 (เจ็ด) วัน มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้

          8.3 ในการทำงานจ้าง ถ้าเกิดความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือบุคคลภายนอก หรือก่อให้เกิดความชำรุดบกพร่องเสียหายหรือการสูญหายแก่ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอก ผู้ชนะการประกวดราคาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอก ตามจำนวนที่เสียหายจริง ภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

          8.4 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาหรือพนักงานของผู้ชนะการประกวดราคาทำงานจ้างบกพร่องโดยทำไว้ไม่สะอาดหรือไม่เรียบร้อย หรือใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์หรือน้ำยาที่ไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานหรือคุณภาพไม่ดี หรือทำไม่ถูกต้องตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งเว้นแต่กรณีตามข้อ 8.1 และ 8.2 เมื่อมหาวิทยาลัยหรือผู้แทนของมหาวิทยาลัยแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดราคาทราบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยโดยเร็ว โดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงานหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากมหาวิทยาลัยอีก ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยหรือตัวแทนของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายจากผู้ชนะการประกวดราคาทั้งหมดโดยสิ้นเชิง

                   ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคากระทำผิดสัญญาดังกล่าวตามข้อ 8.4 วรรคหนึ่งและมหาวิทยาลัยยังไม่ใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญา ผู้ชนะการประกวดราคายอมให้มหาวิทยาลัยดำเนินการดังนี้

                   (1) ระงับการจ่ายค่าจ้างทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

                   (2) ปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.01 ของราคาที่ตกลงจ้างทั้งหมดตามสัญญานี้ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ  100  บาท ตั้งแต่วันที่ผู้ชนะการประกวดราคาผิดสัญญาจนถึงวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาได้แก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยตามสัญญา หรือจนถึงวันที่บอกเลิกสัญญาแล้วแต่กรณี หากมหาวิทยาลัยเห็นว่าผู้ชนะการประกวดราคาไม่อาจปฏิบัติงานตามสัญญาต่อไปได้ และมหาวิทยาลัยได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาแล้ว 

                   (3) ให้บุคคลอื่นทำงานแทนผู้ชนะการประกวดราคา โดยผู้ชนะการประกวดราคาต้องรับผิดในค่าใช้จ่าย ที่มหาวิทยาลัยต้องเสียไปทั้งหมดโดยสิ้นเชิง

                   (4) เรียกค่าเสียหายใดๆ อันพึงมี

 1. 9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

          ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงานงวดสุดท้าย โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

 1. 10. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

          มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นรายงวด ๆ ละ 1 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561  รวมจำนวน  12  งวด  เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว

          ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำภายหลังการทำสัญญา ผู้ชนะการประกวดราคามีสิทธิร้องขอเพิ่มอัตราค่าจ้างเฉพาะค่าแรงของพนักงานของผู้ชนะการประกวดราคา ตามอัตราส่วนต่างของค่าจ้างขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดเพิ่มขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยจะพิจารณาด้วยเหตุผลที่สมควรและเป็นธรรม หากว่ามหาวิทยาลัยไม่สามารถตกลงตามที่ร้องขอเพราะเหตุขัดข้องด้านงบประมาณหรือเพราะเหตุอื่นใด ผู้ชนะการประกวดราคามีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีนี้ผู้ชนะการประกวดราคาไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือเงินชดเชยใดๆ ได้

 

 1. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

          11.1  เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินรายได้  ปี 2561  โดยมีเงื่อนไขว่า  การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมแล้วเท่านั้น

          11.2  เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตาม               การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนดผู้เสนอราคาซึ่งเป็น          ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

                   (1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

                   (2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ  พาณิชยนาวีให้ บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น

                   (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

          11.3  ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่           ทางราชการ กำหนดดังระบุไว้ใน  ข้อ 7   มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

          11.4  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)     

 

 1. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการจ้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้ โดยเคร่งครัด

 

                   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม