แจ้งปิดระบบบริการการศึกษาชั่วคราว ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00-13.00 น.

              เนื่องด้วยทางฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจะดำเนินการปรับปรุงระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยดำเนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายที่อาคาร 29 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00-13.00 น. ของช่วงเวลาดังกล่าว จึงทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบบริการการศึกษาได้