ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาด จำนวน 366 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ขายทอดตลาด จำนวน 366 รายการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาด จำนวน 366 รายการ โดยพิจารณาจากราคาเหมารวมทุกรายการ

                        ผู้สนใจประสงค์จะติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดครุภัณฑ์ จำนวน 366 รายการ ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งแต่วันที่.......27 กรกฎาคม 2560........ถึงวันที่ .......7 สิงหาคม 2560………..

กำหนดติดต่อขอดูครุภัณฑ์ จำนวน 366 รายการ วันที่ ........2 สิงหาคม  2560 .............เวลา.....10.00 ....ถึง.....11.00 น. ....ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง  ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

                   กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ ……9 สิงหาคม 2560.....เวลา …10.00 น. .. ถึง ..10.15 น. ..... ณ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย   ราชภัฏจันทรเกษม โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ณ วันยื่นเสนอราคา ดังนี้

                   1.ใบเสนอราคาพร้อมปิดผนึกซองราคา จำนวน 1 ฉบับ

                   2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด

                   ผู้ชนะการประมูลต้องนำเงินสดชำระให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทันทีหลังสิ้นสุดการประมูล ณ กองคลัง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

                        มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจะส่งมอบครุภัณฑ์ เมื่อผู้ชนะการประมูลได้ชำระเงินทั้งหมด ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และผู้ชนะการประมูลต้องดำเนินการขนย้ายครุภัณฑ์ดังกล่าว ภายใน 3 วัน  ส่วนค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายที่จะเกิดจากการโอนทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดครั้งนี้ (ถ้ามี) เป็นของผู้ชนะการประมูลทั้งหมด

                   ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าราคาสูงสุดที่เสนอยังไม่เหมาะสม คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการขายทอดตลาดในครั้งนี้

 

ประกาศ  ณ  วันที่    27     กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 

นายราเชนทร์  เหมือนชอบ

รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม