กำหนดการเข้าสอบมาตรฐานวัดความรู้วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ)

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ
เข้าสอบมาตรฐานวัดความรู้วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ
รอบเช้า 08.30 - 12.00 น. และรอบบ่าย 13.00 - 16.30 น.
โดยวิชาภาษาไทย สอบ ณ อาคาร 28 และวิชาภาษาอังกฤษ สอบ ณ อาคาร 29
โดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันสอบด้วย

หมายเหตุ : สำหรับนักศึกษาที่ผ่อนผันการชำระเงินและนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ
สามารถเข้าสอบได้โดยให้ติดต่อที่กองกลางอาคาร 28 ชั้น 1 และอาคาร 29 ชั้น 1

ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบเพิ่มเติม