ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงผ้าเพดาน - ไฟฟ้า โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี 2560 จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน – ไฟฟ้า

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี 2560 จำนวน 1 งาน

เลขที่ 15/2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง

1.ชื่อโครงการ

          จัดจ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน – ไฟฟ้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี 2560 จำนวน 1 งาน

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

          จากงบประมาณเงินกันเหลื่อมปี (รายได้ – คงคลัง) ปี 2560 จำนวนเงิน 764,091.45 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันเก้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์)

3.วันที่กำหนดราคากลาง

          รายงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 กำหนดราคากลางจำนวน 764,000 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

4.แหล่งที่มาของราคากลาง

          คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 047/2560 ลงวันที่ 27 เมษายน 2560

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

          5.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก               เทียนบูชา        ประธานกรรมการ

          5.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพร          ภูริปัญญาคุณ     กรรมการ

          5.3  นายบุญชัย                              ลาภศรีสวัสดิ์     กรรมการและเลขานุการ

6.รายละเอียดงาน

          ตามเอกสารการสอบราคาซื้อข้อ 1.1

7.ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

          7.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

          7.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ

          7.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

          7.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

          7.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐพร้อมแนบเอกสารแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP ณ วันยื่นซองเสนอราคา

          7.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

          7.7 ผู้ที่ยื่นความจำนงขอรับเอกสารสอบราคา ต้องเป็นผู้มีอำนาจในการทำนิติกรรมในนามของบุคคล/บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/บริษัทร่วมค้าซึ่งเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา แต่ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาด้วยตนเองได้ ก็สามารถมอบอำนาจในกรรมการอื่นหรือหุ้นส่วน หรือพนักงานคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ดำเนินการแทนได้ ทั้งนี้ โดยผู้มาติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาแทนบุคคล/บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/บริษัทร่วมค้าดังกล่าว จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ลงนามโดยกรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้มีอำนาจกระทำการในนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบุคคล/บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/บริษัทร่วมค้า (ถ้ามี) มามอบต่อมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นหลักฐานด้วย

กำหนดยื่นเอกสารสอบราคาซื้อพร้อมเอกสารทางการค้าได้ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ถึง 14 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ฝ่ายพัสดุ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกของมหาวิทยาลัยฯ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ในเวลาราชการ 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30  น. ณ ฝ่ายพัสดุ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ ฝ่ายพัสดุ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ ถึง 13 มิถุนายน 2560
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th หรือ http://www.chandra.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 0-2942-6800-99 ต่อ 2007 ในวันและเวลาราชการ

 

 ประกาศ  ณ  วันที่  30 พฤษภาคม  พ.. 2560

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร)