รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาปรับพื้นที่และปลูกพืชสวนสมุนไพรตำรับยาอัมพฤกษ์อัมพาตหลวงปู่ศุข ระยะที่ 1

ประกาศคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศ คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับพื้นที่และปลูกพืชสวนสมุนไพรตำรับยาอัมพฤกษ์อัมพาตหลวงปู่ศุข ระยะที่ ๑ จำนวน ๑ งาน ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๒ รายนั้น
ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
เป็นราคาที่รวม VAT
รายการที่พิจารณา เหมาปรับพื้นที่และปลูกพืชสวนสมุนไพรตำรับยาอัมพฤกษ์อัมพาตหลวงปู่ศุข ระยะที่ 1 จำนวน 1 งาน
ผู้เสนอราคาดีที่สุด ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.แดง
ราคาที่เสนอ ๔๘๗,๑๗๑.๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
       (นายศิรส ทองเชื้อ)
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา