รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในงานสอบราคาซื้อโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน 1 ชุด โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคลากร

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

          ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง สอบราคาซื้อโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๑ ชุด โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคลากร จำนวน ๑ งาน ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๒ รายนั้น
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๒ ราย ดังนี้
           ๑. บริษัท เวิลด์วาย เมดิคอล เชสท์ จำกัด
           ๒. บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

(นายพิสุทธิ์ พวงนาค)
ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา