สภาวิชาการของมหาวิทยาลัย

ทำเนียบสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
   

ประธานสภาวิชาการ

   
รองศาสตราจารย์สุมาลี  ไชยศุภรากุล
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
   
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   

รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล  ธนะโสภณ

รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา  สุขประเสริฐ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต   สุขสำราญ

ศาสตราจารย์ ดร.อุดม  วโรตม์สิกขดิตถ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ธนชัย  ยมจินดา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

   
กรรมการจากคณาจารย์ประจำคณะ
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี  ด่านวิริยะกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์   เจนวิถีสุข

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา  วิจิตรเนาวรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพรรณ  ธัญญาวินิชกุล

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

รองศาสตราจารย์จันทร์พร นวลแพ่ง

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

   
เลขานุการสภาวิชาการ
   
อาจารย์พิมลรัตน์  วนสัณฑ์
กรรมการและเลขานุการ