สภาวิชาการของมหาวิทยาลัย

ทำเนียบสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
   

ประธานสภาวิชาการ

   
รองศาสตราจารย์สุมาลี  ไชยศุภรากุล
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
   
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   

นายแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน

รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต  เข็มทอง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต   สุขสำราญ

รศ.ดร.ประพันธ์   ปิ่นศิโรดม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ธนชัย  ยมจินดา

ศาสตราจารย์ ดร.วีรชาติ  เปรมานนท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

   
กรรมการจากคณาจารย์ประจำคณะ
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สุรพล   พหลภาคย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา  วิจิตรเนาวรัตน์

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

ดร.เมธี  รุ่งโรจน์สกุล

รองศาสตราจารย์วิภา   ศุภจารีรักษ์

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

ดร.กิตติพล กสิภาร์

ผู้ช่วยศาสตรจารย์เกศกมล  สุขเกษม

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

   
เลขานุการสภาวิชาการ
   
อาจารย์พิมลรัตน์  วนสัณฑ์
กรรมการและเลขานุการ