Get Adobe Flash player

ฐานข้อมูลด้านการประกันฯ

คู่มือ สกอ.  และ  สมศ.

 
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา
(ฉบับปีการศึกษา 2557)


 
ตัวบ่งชี้การประเมินภาพนอกรอบสี่
(พ.ศ. 2559 - 2563)

คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

  • นโยบายการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน มรภ.จันทรเกษม  
  • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มรภ.จัทนเกษม พ.ศ. 2556