Get Adobe Flash player


     งานบริการทางวิชาการ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการการบริการวิชาการเรื่อง "ความจริงประเทศไทย ทำอย่างไรถึงจะไปรอดเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" ในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสส์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี