ผอ.กองนโยบายและแผน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
 
   
   
แผนพัฒนาบุคลากร

 

              

 

             

            

              

          

             

 

 

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 : โทร. 0-2512-1472 Fax: 0-2512-1472
Division of Planing Chandrakasem Rajabhat University. Design By L.Prachya