ผอ.กองนโยบายและแผน

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองนโยบายและแผน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
ได้ที่แท็บดาวน์โหลด คลิก

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ มจษ. และแบบฟอร์มติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2559
ได้ที่แท็บดาวน์โหลด คลิก

 


 
 
ิจกรรมโรงเรีย
สาระน่ารู้
 
แผนยุทธศาสตร์หาวิทยาลัยราชภัฏ (Reprofiling) 28 ก.ย.59
แผนกลยุทธ์ทางการเงินหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2556-2560
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559
27 ก.ย.59
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษ 2556-2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 2 มิ.ย.59
ร่างกรอบทิศทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 12 พ.ค.59
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 12 พ.ค.59
อุดมศึกษาไทย เวทีไทย เวทีโลก) 12 พ.ค.59
ร่างกรอบยุทศศาสตร์แห่งชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 -2579 12 พ.ค.59
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.. 2556 -2560 14 ม.ค.58
แผนยุทธศาสตร์เพื่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่ความเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2558- พ.ศ. 2567) 29 ก.ค.58
   
 
 
วันที่ / เวลา

ภาพบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
ลิ้งที่เกี่ยวข้ิอง
 
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 : โทร. 0-2942-6800-7045,1400 Fax: 0-2512-147
Division of Planing Chandrakasem Rajabhat University. Design By L.Prachya