ผอ.กองนโยบายและแผน

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองนโยบายและแผน

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560

ได้ที่แท็บดาวน์โหลด คลิก

แบบฟอร์มรายงานติดตามและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นใตรมาส 3/2559
แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 4 /2559

ได้ที่แท็บดาวน์โหลด คลิก

แบบฟอร์มสำรวจโครงสร้างงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ได้ที่แท็บดาวน์โหลด คลิก

แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ได้ที่แท็บดาวน์โหลด คลิก

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560

ได้ที่แท็บดาวน์โหลด คลิก


 
 
ิจกรรมโรงเรีย
สาระน่ารู้
 
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษ 2556-2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 2 มิ.ย.59
ร่างกรอบทิศทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 12 พ.ค.59
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 12 พ.ค.59
อุดมศึกษาไทย เวทีไทย เวทีโลก) 12 พ.ค.59
ร่างกรอบยุทศศาสตร์แห่งชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 -2579 12 พ.ค.59
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.. 2556 -2560 14 ม.ค.58
แผนยุทธศาสตร์เพื่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่ความเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2558- พ.ศ. 2567) 29 ก.ค.58
   
 
 
 
 
วันที่ / เวลา

ภาพบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
ลิ้งที่เกี่ยวข้ิอง
 
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 : โทร. 0-2512-1472 Fax: 0-2512-1472
Division of Planing Chandrakasem Rajabhat University. Design By L.Prachya