ผอ.กองนโยบายและแผน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
 
   
   
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร/แบบฟอร์มต่างๆ
 
แบบติดตามผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558( 5/10/15)...click
แบบฟอร์มการให้ข้อมูลการดำเนินการตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (2551 -2565) ( 05/09/14)...click 
แบบฟอร์มสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559( 23/07/15)...click
แบบฟอร์มโครงการประจำตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559( 15/07/15)...click
แบบติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส ปีงบประมาณ 2558( 09/03/15)...click
แบบฟอร์มสรุปรายการครุภัณฑ์ที่ขออนุมัติงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 (งบประมาณเงินรายได้)( 05/09/14)...click 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 : โทร. 0-2512-1472 Fax: 0-2512-1472
Division of Planing Chandrakasem Rajabhat University. Design By L.Prachya