ผอ.กองนโยบายและแผน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
 
   
   
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร/แบบฟอร์มต่างๆ
 
แบบปฏิทินปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงงบประมาณ 2558 (2/09/14)...click
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ, แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน (กผ.01,กผ.02) ...click
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ปี 2556 - 2557..click
องค์ประกอบและแบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี(24/03/14)...click 
แบบฟอร์มสรุปแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 (13/12/13)...click
แบบฟอร์มแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(14/11/13)...click
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 : โทร. 0-2512-1472 Fax: 0-2512-1472
Division of Planing Chandrakasem Rajabhat University. Design By L.Prachya