ผอ.กองนโยบายและแผน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
 
   
   
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร/แบบฟอร์มต่างๆ
 
แบบฟอร์ม ทม.01- ทม.05( 29/04/15)...click
แบบติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส ปีงบประมาณ 2558( 09/03/15)...click
แบบฟอร์มสรุปรายการครุภัณฑ์ที่ขออนุมัติงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 (งบประมาณเงินรายได้)( 05/09/14)...click 
แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 (04/09/14) ...click
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 : โทร. 0-2512-1472 Fax: 0-2512-1472
Division of Planing Chandrakasem Rajabhat University. Design By L.Prachya