ผอ.กองนโยบายและแผน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
 
   
   
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร/แบบฟอร์มต่างๆ
 
เอกสารประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 (31/07/5) ...click
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ, แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน (กผ.01,กผ.02) ...click
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ปี 2556 - 2557..click
องค์ประกอบและแบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี(24/03/14)...click 
แบบฟอร์มข้อมูลนักศึกษา...click
แบบฟอร์มสรุปแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 (13/12/13)...click
เหตุผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายรัฐบาลกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556(4/12/13)...click
แบบฟอร์มแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(14/11/13)...click
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการขอกำหนดกรอบอัตรากำลัง ขอตำแหน่งเพิ่มใหม่ ปี 58-61(10/10/13)...click 
แบบฟอร์มสรุปงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (29/08/13)...click 
แบบฟอร์มปฏิทินการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 2556 (16/01/13)...click 
แบบฟอร์มแบบรายงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 (27/05/13)...click 
แบบฟอร์ม flagship project (23/02/13)...click 
แบบฟอร์มคำขอด้านบริการวิชาการ ปี 57 (16/01/13)...click 
แบบฟอร์มคำขอด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปี 57(16/01/13)...click 
สรุปงบแผ่นดิน ปี 57(16/01/13)...click 
แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ขาดแคลน และความคาดหวังต่อการมีงานทำของบัณฑิต ปีงบ 57-61(14/01/13)...click 
แบบฟอร์มการจัดทำกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนการสอน เอกสารหมายเลข 3 ปีงบ 57-60 (3/01/13)...click 
แบบฟอร์มการจัดทำกรอบอัตรากำลังสายผู้สอน เอกสารหมายเลข 2 ปีงบ 57-60 (3/01/13)...click 
แบบฟอร์มแสดงความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีพ.ศ. 2557 (20/11/12)...click 
แบบฟอร์มแสดงความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นครุภัณฑ์ ปีพ.ศ. 2557 (20/11/12)...click 
แบบฟอร์มการจัดการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2556 (08/11/12)...click 

 

 
 
 

 

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 : โทร. 0-2512-1472 Fax: 0-2512-1472
Division of Planing Chandrakasem Rajabhat University. Design By L.Prachya