ผอ.กองนโยบายและแผน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
 
   
   
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร/แบบฟอร์มต่างๆ
บันทึกข้อความ เอกสารหมายเลข 3 (8/09/16)...click 
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ( 8/09/16)...click 
แบบฟอร์มรายงานติดตามผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ณ สิ้นใตรมาส 4/2559( 8/09/16)...click 
แบบฟอร์มรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ( 18/08/16)...click 
แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560 ( 21/06/16)...click 
แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 4/2559( 17/06/16)...click 
แบบฟอร์มสำรวจโครงสร้างงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560( 8/06/16)...click 
แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560( 31/05/16)...click 
แบบฟอร์มวิเคราะห์แผนและนโยบายแห่งชาติ ( 12/05/16)...click
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560( 04/05/16)...click
แบบฟอร์มเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560( 2/05/16)...click
มติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559( 25/12/15)...click
แบบติดตามผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559( 25/12/15)...click
แบบฟอร์มคำของบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560( 12/11/15)...click
แบบฟอร์มการให้ข้อมูลการดำเนินการตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (2551 -2565) ( 05/09/14)...click
แบบฟอร์มสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559( 23/07/15)...click
แบบฟอร์มโครงการประจำตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559( 15/07/15)...click
แบบติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส ปีงบประมาณ 2558( 09/03/15)...click
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 : โทร. 0-2512-1472 Fax: 0-2512-1472
Division of Planing Chandrakasem Rajabhat University. Design By L.Prachya