: 7 ทศวรรษแห่งความเป็นสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม :
 
 

 
ปรัชญา

              บริหารจัดการด้วยระบบงานทันสมัย ใช้หลักธรรมาภิบาล บริการด้วยน้ำใจ มุ่งไกลสู่ความเป็นเลิศ
วิสัยทัศน์
              สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการบริการ ประสานงานฉับไว โปร่งใส สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
พันธกิจ
              1.มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการและบริหารจัดการ
              2.พัฒนาบุคลากรให้มีจิตสำนึกในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานการให้บริการ
              3.สร้างระบบงานที่ดี มีขั้นตอน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
              4.ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
              5.นำนวัตกรรมและสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ
เป้าหมาย
              1.เป็นสำนักงานที่มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร และระบบงานให้เป็นมาตรฐานสากล
              2.มีบุคลากรที่มีคุณลักษณะตรงตามงานที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
              3.มีบุคลากรที่มีการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง
              4.มีการจัดการระบบงานและการบริการที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
              5.เป็นสำนักที่มีมาตรฐานสากล
              6.พัฒนางานตามภารกิจไปสู่มาตรฐานสากล
              7.ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการบริหาร ตลอดจนการแก้ไขปัญหาทุกหน่วยงาน
วัตถุประสงค์
              1.เพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างมีระบบของบุคลากรในสำนักงาน และหน่วยงาน
              2.เพื่อนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ดำเนินงาน
              3.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
              4.เพื่อสร้างจิตสำนึกของบุคลากรด้านการบริการ ประสานงาน
 
 
Start 09/09/09

Copyright © 2009 Office of The President
Chandrakasem Rajabhat University : Office of The President