: 7 ทศวรรษแห่งความเป็นสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม :
 
 

 

รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล
อธิการบดี

ดร.เอนก เทียนบูชา
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ผศ.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ีธร
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ยะผาด วิวัฒน์พงษ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.สมนึก ธัญญาวินิชกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสำนักงานอธิการบดี

นางสาวพรทิพย์ ไกรถาวร
ผู้อำนวยการกองกลาง

นางศิวพร เกิดวาจา
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางอัจฉรา บางสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

นางบุญเกียรติ ชีระภากร
รักษาราชการ
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

นางบุญเกียรติ ชีระภากร
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
 
 
 
Start 09/09/09

Copyright © 2009 Office of The President
Chandrakasem Rajabhat University : Office of The President